HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

INDBERETNING FRA RIGSARKIVET FOR AARET 1841
12 Januar 1842.
   Fra Aarets Begyndelse af, da Undertegnede tiltraadte sin Post
som Bureauchef ved Rigsarkivet, og til Aarstiden tilstedede læn-
gere Arbeide i de ydre, tildels underjordisk- eller kjælderartede,
Lokaler, fortsattes i det første Kontorværelse, som da var det
eneste, der lod sig benytte, den foreløbige chronologiske Ordning
af den uordnede, kun i Sække opbevarede, Masse løse Arkivalier,
som paa samme, af Professor R. Keyser anbefalede, Maade, havde
udgjort Assistenternes Hovedbeskjæftigelse i de foregaaende Aar,
og vil afgive Sysselsættelse nok for de kommende, naar det saa-
ledes Chronologiserede igjen skal afordnes efter Materien og Au-
toritetsrubrum.

   Disse i Sække samlede Papirer befandtes af Indhold, nemlig
især henhørende til de ældre Statholderskabers- og Stiftsarkiver,
som de paa Gulvene spredte, hvis Bortførelse derfra og Gjen-
nemgaaelse, ifølge min nærmeste Formands Indberetning af 16
Marts f. A. fuldførtes i hans Konstitutionstid.

   De Arkivalier, som under Revisionen, efter eget eller fælleds
Skjøn, forekom kassable, lagdes igjen i Sække, der hensattes
med Mærke for at foreslaaes til Kassation og Salg, mens de Op-
bevarede henlagdes, i saa godt Sammenhæng som muligt, med
paategnede Omslag, i de med Aarstal mærkede Hylderum i det
andet Kontorværelse.

d.V,b.2,s.11      Før Sommerarbeidet med Ordningen af de forskjellige Arkiver
efter Lokal-Leiligheden i Rigsarkivet begyndte, modtoges, til Op-
bevaring i Arkivlokalet i Departementsgaarden
følgende Arkiv-
sager:
1. Fra Justits- og Politidepartementets Revisionskontor Overfor-
   mynderiregnskaber fra 54, i en medfølgende Fortegnelse spe-
   cificerede, Overformynderier.
2. Fra Finantsdepartementets Tabelkontor Oplaget af de trykte
   statistiske Tabeller og Femaarsberetninger.
3. Fra Matrikuleringskontoret Oplaget af den under Hr. Plesners
   Opsigt trykte Matrikul.
4. Do. Do. af den under Hr. Blichfeldts Opsigt trykte Matrikul.
5. Fra Toldrevisionskontoret under Revisionsdepartementet 2001
   Toldregnskabsprotokoller fra samtlige Toldsteder for Aarene
   fra 1814 -- 1834. Og
6. Fra Marinerevisionskontoret under samme Departement 268
   Pakker af Søvæsensregnskaber sc:
   Lodsvæsenets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      f.      1814 -- 30.
   Marinekorpsernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      -      1819 -- 30.
   Fyrvæsenets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      -      1814 -- 30.
   Havnevæsenets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      -       --        --
   Hjælpe- og Understøttelseskassernes . . . . . . . . . .      -       --        --
   Fonds- og Pensionerings . . . . . . . . . . . . . . . . .      -      1814 -- 17.
   Tilfældige Udgivters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      f. 1814, 1815 og 1817.
   Priisrealisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            for 1814.
   Qvarantæne-Regnsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      f.      1814 -- 30.
   Flaadens Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      -       --        --
   Værfternes Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      -       --        --
   Indrulleringens Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      -      1807 -- 29.
   Søqvæsthuus-Kassens . . . . . . . . . . . . . . . . . .      -      1820 -- 30.
   Fondet for Qvæstedes og Faldnes Efterladte . . . . .      -      1820 -- 30.
   Regnskab over udbetalte Priispenge . . . . . . . . . . .      -      1813 -- 14.   Da disse under Nr. 5 og 6 anførte Sager afleveredes ganske
uordnede, og deres Ordning, Opstilling og Katalogisering udførtes
om Eftermiddagene, før Departementets Skrivelse af 11te Juni
om Arbeidstidens Udvidelse fra 1 Mai til Udgangen af Septbr.
under samme Dato var bleven Kontoret meddelt, blev Assistent
d.V,b.2,s.12   Bech, der havde at bestille med Toldprotokollernes Ordning,
til Deling med den dertil fra Toldrevisionskontoret afgivne Kopiist
Hetting, af Hr. Expeditionssekretæren, paa Forespørgsel af Under-
tegnede, tilstaaet i Godtgjørelse for det besværlige og extraordi-
nære Arbeide, de Vagtjournaler, Toldangivelser og Følgebreve,
som med Hr. Expeditionssekretærens Indvilgelse kunde kasseres
under Ordningen, ligesom Assistent B. Moe erholdt de Matros-Kon-
trabøger, Kanonbaaderegnskaber betræffende Provianten o. a. d.,
med Hr. Expeditionssekretærens Samtykke kasserede, Bilag til
Marineregnskaberne, som han havde at ordne og katalogisere.
Det ved Salget af disse kasserede Arkivalier udvundne Gratiale
opgives for Bechs Vedkommende til 20 -- 25 Spd. og for Moes
til omtrent 10 Spd.


   Efter Meddelelsen af ovennævnte Departementets Bestemmelse
af 11te Juni, ansattes under 15de s. M. Cand. theol. N.J.W. Berg
som Extra-Assistent, og under 22de Studiosus A. Knoph i samme
Funktion, efterat Posten havde været en Student Leganger, der
opholdt sig paa Hedemarken, tilbudt, formedelst de Kundskaber
i den fædrelandske Historie, der tillagdes ham. Valget, der var
Undertegnede overladt af Hr. Expeditionssekretæren, kunde dog
neppe have truffet Nogen, der vilde være Arkivet tjenligere end
de to Ansatte.

   Med det forstærkede Personale begyndte det egentlige Som-
merarbeide i de ydre Lokaler
, navnlig i de to hvælvede lange
Kasematter under Slotskirken, af hvilke den ene, hvor Bogtrykker
Grøndahl havde endeel Tryksager henliggende, der nu af ham
midlertidigen henflyttedes i Arkivets forrige Vedskuur, allerede
forud, i Mai, var bleven røddet og indredet med de behørige
Reoler. Medens Arbeidet foregik i denne, indrededes ogsaa den
anden Kasematte med 2 højere Reolrækker i Midten og 2 lavere
langs Siderne, saavelsom ogsaa den mellem begge værende Gang,
hvilke begge toges i Brug, saa at Arkivet nu i disse Kasematter
har sit bedst indrettede, brandfrie, om end mørke og kolde og
i et enkelt Hjørne noget fugtige, Lokale. I denne Rigsarkivets
3die Afdeling ordnedes og henlagdes i nummererede Hylder føl-
gende Arkiver, som dels overflyttedes, for bedre Ordens og
Rums Skyld, fra den overfyldte 1ste Afdeling, dels sammenord-
nedes af de paastedet sammenhobede Masser:
d.V,b.2,s.13   I. Afleverede fra norske Auktoriteter:
      a) Norske Generalitets- og Kommissariats Kollegiums Arkiv;
   b) General-Indqvarterings-Kommissionens;
   c) Overproviderings-Kommissionens samt Provideringskom-
         missionens for Agershuus' og Kristianssands Stifter;
   d) Rigsbankens;
   e) Overhofrettens;
   f) Overadmiralitetsrettens; og
   g) Overkriminalrettens Arkiv.
II. Afleverede fra Danmark i Aarene 1820 -- 22:
   a) Generalitets- og Kommissariats-Kollegiets Arkiv med dertil
         hørende Regnskaber, afleverede fra Kollegiets Revisions-
         kontor;
   b) Dokumenter vedkommende det almindelige norske Brand-
         forsikkringsvæsen, Kjøbsteds- og Skiftevæsens Regnskaber.
         Afleverede fra Kancelliet;
   c) Matrikuler, Dokumenter vedkommende offentlige Stiftelser,
         Skattereguleringsvæsenet og Tabelvæsenet; Do. henhø-
         rende til det i sin Tid oprettede General-Forstamt, samt
         vedkommende Sager under de "sønden- og nordenfjeldske
         Kontorer" og Bergværkerne. Afleverede fra Rentekammeret.
   d) Arkivsager vedkommende Industri- og Fabrikvæsenet,
         Regnskaber vedkommende det militære Uldmanufaktur
         paa Kongsberg samt Told- og Konsumtionsvæsenet. Jour-
         nalsager vedkommende Toldvæsenet samt Kanal- Havne-
         og Fyrvæsenet. Afleverede fra General-Toldkammer og
         Kommerce-Kollegiet;
   e) Arkivalier vedkommende Glasværkerne, og den norske
         Kasse-Direktions Arkiv. Afleverede fra Finanz-Kasse-
         Direktionen;
   f) Arkivalier vedkommende Myntvæsenet, afleverede fra
         Finanz-Kollegiet;
   g) Arkivalier vedkommende Postvæsenet, afleverede fra Ge-
         neral-Postdirektionen;
   h) Fra den kongl. Karantæne-Direktion for Norge, Danmark
         og Hertugdømmerne;
   i) Fra Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler; samt
   k) Dokumenter henhørende til Sø-Etaten.
d.V,b.2,s.14      Over de i Kjelderne under Kirken ordnede Arkivalier er en
Katalog, der samler de ældre specielle og gjør dem lettere at
afbenytte, bleven udarbeidet af Assistent Bech efter Arbeidets
Ophør i Kjelderne. Dettes Beskaffenhed betræffende, bør det
maaske ikke lades ubemærket, at det var ualmindelig besvær-
ligt for Assistenterne, hvis Klæder især leed under Byrden og
Behandlingen af de støvede Pakker. Den Person, som i det
gamle Bud Jens Hansens Sted hjalp med ved at transportere
Arkivalierne ned i Kjælderne, erholdt ogsaa for sin Umage af
Departementets Kontorkasse en Betaling af 4 Spdlr, for hvilken
Maanedsløn han nu siden Udgangen af Oktober er ansat som
fast Bud, da han viste sig duelig, og Arkivets Tarv fordrede En,
der kunde være dets Tjeneste meer opofret end det forrige,
andetsteds beskjæftigede, Bud.

   Under 23de April kommuniceredes Kontoret Opmaalingsdirek-
tionens Skrivelse af 20de s. M. om, at de topografiske Karter,
som maatte være i Rigsarkivets Værge, og ikke tilhøre historiske
Dokumenter, maatte vorde afgivne til Opmaalingskontoret; og
den 22de Juni indfandt Detaljøren, Ingeniørlieutenant Vibe, sig
i Arkivet, hvor han af de fremlagte Karter udtog 134 Stykker
af Beskaffenhed som ovennævnt, for hvis Udleverelse han under
29de s. M. gav Beviis. Under 2 Oktober tilstilledes Opmaalings-
kontoret 16 topografiske Karter, som imidlertid vare blevne til-
bagereqvirerede fra Laantageren, Professor Munch, i hvis Værge
endnu endeel befinde sig.

   Af Journaler er bleven ført: 1) Kopibog for udgaaende Breve
(Nr. 1 -- 86). 2) Do. for indkommende Skrivelser (Nr. 1 -- 47). 3) Ud-
laansprotokol
, der udviser, at Udlaanet, især af Dokumenter af
historisk Indhold og i literær Hensigt, har været i betydeligt Til-
tagende. Saaledes har Jernværksejer J. Aall under 2den Juni er-
holdt paa speciel Tilladelse udlaant alle Regjeringskommissionens
Protokoller, og Udgiveren af Rescripterne Cand. jur. A. W. Berg
jevnligen i Aarets Løb benyttet sig af det Materiale for hans
Værk, som Rigsarkivet tilbyder i "Norske aabne Breve, Missiver"
o. s. v. 4) Fortegnelse over de fra Rigsarkivets Kontor udfærdigede
Udskrivter
samt over de paastedet afbenyttede Arkivalier. Ud-
skrivterne have beløbet sig til 16, som dels gratis ere besørgede
ved Undertegnede og Personalet, dels af Reqvirenterne. 5) En
Katalog over Rigsarkivets Inventarium over dets Bogsamling og
d.V,b.2,s.15   Tilbehør af Mobilier & c. er ogsaa bleven optaget. Bogsamlingen, i
Alt 76 Bind foruden de udkomne Hefter af Bergs Rescripter og
Timmes Forordninger, kan siges at have dannet sig i Løbet af
dette Aar, og bestaaer af Bøger, som ere indkjøbte med Hr. Ex-
peditionssekretærens Tilladelse og som ikke syntes at kunne
mangle ved en Indretning, der er aaben for Forskningen, og hvor
altsaa de sædvanligste Kilde- og Hjælpeskrivter neppe bør mangle.
Saaledes besidder Arkivet Krafts topografisk-statistiske Beskrivelse
over Norge, Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie,
de statistiske Tabeller, Moes Actstykker, Holbergs Dannemarks
Riges Historie, Historisk Underretning om Landværnet af J. Chr.
Berg (Gave af Forfatteren) o. fl. a. Inventariet er bleven forøget
med førnævnte Reoler i de to Kasematter, med en mindre og
et Bord samt nogle andre i Fortegnelsen noterede Smaating i
det egentlige Kontorlokale. Da dettes 2det, forhen formedelst
sin Størrelse og det gisne Gulv om Vinteren ubrugelige, Værelse
i Septbr. Maaned var bleven afdelt og ligesom det forreste for-
synet med Gulvtepper, har Rigsarkivet nu to ret gode, efter
Personalet afpassede, Kontorværelser. Reolrum paa Tvervæggene
og et eget Værelse til Opbevaring af de chronologiskt ordnede
Arkivalier er ogsaa vundet ved denne Afdeling af det 2det
Værelse, der udførtes med Hr. Expeditionssekretærens Indvil-
gelse og af en Snedker, som ikke var engageret dertil fra Kon-
torets Side. Stadskonduktøren havde forud taget Lokalet i Øje-
syn. Da dettes Indretning nu tillod det hele Personale at fort-
sætte Gjennemsynet og Henlægningen af de i Sække opbevarede
Dokumenter, indsendte Undertegnede under 13de Aug. Forslag
om at beholde de 2 Extraassistenter fra deres Engagements Ud-
løbstid med Septbr. Maaned og indtil videre; og da Expeditions-
sekretæren mundtlig tilsagde dem at blive ved i Arkivets Tje-
neste et halvt Aar endnu, begyndte Arbeidet i Kontorlokalet
med Oktober Maaned med en foreløbig Udsondring af Overhof-
rettens Papirer, hvormed Extra-Assistenterne, Moe og Under-
tegnede, naar Tid gaves, siden have været beskjæftigede, medens
Cand. Bech har udarbeidet førommeldte beqvemmere Katalog
over den 3die Afdelings Indhold.
   Foruden de 2 store Kjældere, hvoraf denne Afdeling bestaaer,
har Arkivet under Kontorværelserne 2 mindre Kjældere, hvoraf
den mindste kun i højeste Nød for Rum kan lade sig benytte.
d.V,b.2,s.16   I den større derimod henlagdes i kronologisk Orden i den første
Halvdeel af Juni ved Assistent B. Moe: 1) Vice-Statholderska-
bets og Slotslovens Arkiv (1704 -- 22). Tilsammen 70 Pakker; samt
2) Kommissariats-Kommissionens Arkiv (1807 -- 15). Tilsammen
48 Pakker. Rigsarkivet har saaledes ogsaa der tabt sit forrige
uordnede Udseende, og er i Virkeligheden ogsaa blevet tilgjænge-
ligere og brugbarere.
   Fra Kontorets Side er Intet blevet forsømt for, ved Paamin-
delser og Indkaldelser, at see gamle Laan fra Arkivet bragte i
Orden, samt for i andre Henseender at varetage dets Tarv. Saa-
ledes er Kgl. Res. af 10 Juni 1837, samt Lov af 24 Juli 1827,
forsaavidt den paabyder Afleverelsen af et Generalkart over
Christiania og Bergen fra disse Byers Stadskonduktører, navnlig
den første, oftere bevirket bragt i Erindring (Skrivelser til De-
partementet og Vedkommende af 18 Marts, 15 Juli, 2 Sept. og
5te Novbr.) og fra Udgiveren af det bekjendte svenske Værk
"Det Delagardieske Arkivet", Provst Wieselgren, erhvervedes,
paa Forespørgsel, en Fortegnelse over de norske Dokumenter
vedkommende Foreningen med Sverige, som i hint Værks 4de Bind
angives som forærede af den svenske Kancelliraad Wahlström
til det Delagardieske Familiebiliothek paa Löberöd. Da Hr.
Wieselgren i sit, ellers private, Brev til Undertegnede, der i
Egenskab af Arkivar motiveredes til hiin Forespørgsel, tilbyder
Afskrivter, om forlanges, af hine Dokumenter, vil denne Sag nær-
mere blive at fremsætte for Departementet.

   Efter Overenskomst med Diplomsamlingens Bestyrer, Professor
Keyser, skulde de Dokumenter, som maatte forefindes i Rigs-
arkivet ældre end Aaret 1537, som baade danner en geistlig og
en politisk Grændse i vor Historie, overleveres Diplomsamlingen
til Opbevarelse indtil Tidsgrændsen imellem dennes og Arkivets
Omraade maatte blive resolutionsmæssigen fastsat. I Aarets Løb
er imidlertid intet saa gammelt Dokument forefundet, ligesom
heller ikke nogen Indsendelse af ældre Embedsarkiver, efter Kgl.
Res. af 10 Juni 1837, er skeet.

   Uagtet Litr. b i Konklusionen af Departementets Foredrag til
Hs. Mt. Kongen af 26 Nov. 1839, ved at anordne, at den aarlige
Indberetning ogsaa skal indeholde Forslag om hvilke Arkivalier,
der kunne kasseres, synes at antyde, at alt det Kassable skal
opbevares indtil Aarets Ende, gjorde dog den Masse af Kassa-
d.V,b.2,s.17   belt, som ansamlede sig uagtet al Sparsomhed ved Kassationen,
og den betydelige Beholdning af ældre Kasseret i de opfyldte
Lokaler, en af en specificeret Fortegnelse ledsaget Indstilling af
12te Februar om sammes Bortsalg til Tilintetgjørelse nødvendig.
Departementets Samtykke hertil indløb 10de April, hvorpaa Papir-
fabrikanterne Glad & Juul, med Expeditionssekretærens Bifald
overtoge at konsumere i Fabriken Arkivets kasserede Papiir
mod at betale 10 Skilling pr. Bismerpund. Denne første Kassa-
tion, hvis Beløb: 15 Spd. 28 Sk. under 15 Mai oversendtes De-
partementet, bestod af Matros-Kontrabøger fra Krigsaarene, Told-
og Konsumtionsregnskaber, Proviantreqvisitioner, Følgebreve med
Aars- og Maanedslister, Magazin- og Kompagni-Reqvisitioner,
Kompagnilister, Ansøgninger om Beneficier, uvigtige Breve, Fri-
passer o. a. d. Under 7de og 26de Juni indstilledes af samme
Grund Kassation af Zahl- Foged- Militær- Told- og Postkassernes
Regnskabsbilag samt af Kommissariats-Kommissionens Do. indtil
Aaret 1820 for førstnævnte Kassers Vedkommende, hvilken ogsaa i
Skrivelse af 2 Juli autoriseredes, med Bemærkning, at de Bilag til
Zahl- Militær- og Fogedkassernes Regnskaber, som kunde kasseres,
maatte være 25 Aar gamle. Udbyttet af denne Kassation, 46 Spd.,
oversendtes under 12te Oktbr. Da der imidlertid var Grund til
at troe, at den af Dhrr. Glad & Juul, som højest givelige, ansatte
Priis var for lav, gjordes Kjøbmand Ziiølner, som Ejer af Næstin-
gens Papiirfabrik, Anbud, og under 28 Septbr. contraheredes med
ham til en Priis à 32 Skill. pr. Bismerpund af Skrivpapiir og 16 Sk.
pr. B af Trykpapiir, hvorefter det senere Kasserede er bleven
ham tilvejet i Undertegnedes eller en anden af Arkivpersonalets
Nærværelse. Det Makulatur, Ziiølner saaledes har erholdt, har
ligeledes bestaaet af de ved den forrige Kassation til Bortsalg
bestemte forskjellige Regnskabsbilag, samt for en liden Deel af
de beskadigede og uvigtige Papirer, som falde i Hænderne under
den foreløbige Revision af Overhofrettens Papirer, og som ved
Departementsskrivelse af 30te Nov. sanktioneredes til Kassation. --
   Det vil ikke vare længe før Beløbet for det Kasserede ikke
alene vil have dækket, men endog overskyde, Kontorets Udgivter,
saa betydelige disse endog have været i dette første Aar efter
dets Oprettelse, da saamange Snedkerarbeider m. m. gjordes nød-
vendige. For Permerne har det dog ikke lykkets at finde Afsæt-
ning. Aftrukne i Vægten, ere de sækkeviis blevne bragte tilbage,
d.V,b.2,s.18   og derpaa, med Expeditionssekretærens Tilladelse, paa Anmod-
ning fra Generalmajor Birch, skjænkede til Bogbindermateriale
til Grønlands Asyl. Endeel Pergamentpermer af ældre Thing-
og Raadstueprotokoller -- muligens Levninger af de i Krigs-
aarene til Patroner tagne Arkivalier eller af de senere hen ved
Indbrud bortstjaalne Protokoller -- fandtes henlagte i Arkivet,
og overlodes en Bogbinder, forat indbinde Arkivets Bøger, efterat
Jurisdiktioner, Titel og Aarstal vare blevne noterede i eget Hefte.
En Pergamentpermet Protokol, der var ført paa Agershuus i
Hannibal Sehesteds Dage, men uden at være af officielt Indhold,
erhvervedes af Undertegnede, ved tilfældigt Paatræf, for Arkivet.
Derimod afgaves til Universitetsbibliotheket følgende Mscpter in
folio: "Beskrivelse over Christian Vtes Reise i Norge 1685" og
"1ste og 3die Deel af en Beskrivelse over Bergen af Borger-
mester Cl. Fasting." Til det kgl. Selskab for Norges Vel afgaves
i Februar 170 Explr. af Olufsens Afhandling om at brygge Øl, der
fandtes henlagte i Kontoret.
   Da Rigsarkivet for Tiden og videre frem i et Perspektiv, det
ikke lader sig saa let gjøre nu at fastsætte Enden for, yder fuldt
op at gjøre for det nærværende Personale, og det er at vente,
at Indleverelsen af ældre og nyere Sager nu efter dette Kontors
faste Oprettelse vil komme i Gang og skee hyppigere, er det at
ønske, at Rigsarkivets Personale indtil videre ikke maa ind-
skrænkes. Ved Arkivaliers Imodtagelse i Lokalerne i Departe-
mentsgaarden maa Personalet deles, og Afleveringerne hidtil have,
paanær de af de trykte Sager, fundet Sted i en saadan Uorden,
at det Dage og Uger har afgivet Beskjæftigelse for en Assistent
at bringe de tilsendte Læs i en saadan Orden i Hylderne, at
man fra Arkivets Side har kunnet vide og give en Tilstaaelse
for hvad man har modtaget. Undertegnede troer det derfor hen-
sigtsmæssigt, om det blev alle de Regjeringskontorer, som afle-
vere Arkivalier til Rigsarkivet, paabudt at gjøre dette i saadan
Orden, at de strax kunne gives sin Plads.

   Idet Undertegnede saaledes ærbødigst foreslaaer, at Rigsarki-
vets to Extraassistenter, naar det dem tilsagte Halvaar er ud-
løbet med Marts Maaned, gives Ansættelse indtil videre, be-
mærkes, at kun ved en saadan Forceren af Arbeidet, vil den
Tid intræde, naar der ogsaa er bragt Orden efter Materien i
de løse Masser, at Rigsarkivet vil kunne taale en Indskrænk-
d.V,b.2,s.19   ning i Personalet, hvorom det vilde være Undertegnede en Til-
fredsstillelse snart at kunne afgive ærbødigst Indstilling.
TIL CARL FOUGSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE