HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
17 Decbr. 1841.
   Med Hensyn til vedlagte Andragende fra Rigsarkivets Bud
Anders Stensby om at hans Gage, 4 Spdlr., maatte forøges med
andre 4 Spdlr. maanedlig, indstilles dette, paa Grund 1) af den
sædvanlige Departementsbuds-Gage, 2) af den Opførsel og de
Egenskaber, som gjøre Ansøgeren skikket til sin Betjening, 3) af
de af Denne anførte økonomiske Grunde, samt 4) formedelst det
ei saa sjeldent svære Arbeide, som paaligger Rigsarkivbudet,
til saaledes at bevilges, at dettes Gage fra næste Aars Begyn-
delse af forhøjes med 2 (to) Spdlr. pr. Maaned, saaledes at den
maanedlige Gage, der ikke for Sommermaanederne bliver at for-
høje, fastsættes til 6 (sex) Spdlr.

INDBERETNING FRA RIGSARKIVET FOR AARET 1841
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE