HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
11 Decbr. 1841.
   Hosfølgende haandskrevne Beskrivelse over Bergen, hvoraf
1ste og 3die Deel kun er bleven fundet, og som formentlig er
Forfatterens Autograf, har været henliggende i Rigsarkivet, sand-
synligviis siden Statholder Vibe i 1722, eller saa omtrent, indhen-
tede Beretninger om Landets Kjøbstæder. Da ellers ingen hi-
storiske afsluttede Manuscripter forefindes i Rigsarkivet, fore-
slaaes ærbødigst, at dette Fastingske Haandskrivt overdrages
Universitetets Manuscriptsamling, som behøver de Bidrag, den
kan faae.

d.V,b.2,s.10   TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE