HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
24 Sptbr. 41.
   Da Kjøbmand Ziiølner i hoslagte Skrivelse overbyder Plads-
major Glad med 22 Skilling pr. Bismerpund af kasserede Arki-
valier, forat forvirkes ved hans Papiirmølle, foreslaaer Kontoret
ærbødigst, at dette Anbud, som er foranlediget ved en skrivtlig
Forespørgsel fra Undertegnede, vedtages. Da Hr. Ziiølner i sin
første, ligeledes her vedlagte, Skrivelse oplyser om, at beskrevet
Papiir endog lader sig betale med 48 Sk. pr. B, er det iøine-
faldende, at den ikke ubetydelige Afsætning, som i Løbet af
Sommeren er skeet til den Gladske Papiirmølle til l0 Sk. pr. B
har kastet mindre end rimeligt af sig.

   Hr. Ziiølner lader tillige, idet han støtter sit Forslag til sit
betydelige Overbud, forespørge, om han for Beløbet kan levere
Papiir til Regjeringens Brug efter vedlagte Priiskurant.

TIL THEODOR BROCH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE