HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL AMTMANDEN I SMAALENENE
Chnia 24 Juni 41.
   Nogen Gjenpart af den i Amtets Skrivelse af 21de D. i Af-
skrivt forlangte Kgl. Resolution af 3 Novbr. 1629 til Fordeel for
d.V,b.2,s.7   Descendenterne af daværende Klokker i Foss Sognekald i Bo-
huslehn, findes, efter anstillet Undersøgelse, ikke i det norske
Rigsarkivs Værge. Da imidlertid ikke Registranterne, men kun
Koncepterne, og disse for endeel defekte, bleve afleverede fra
det danske Geheimearkiv, saasom Registranterne ogsaa inde-
holdt Resolutioner, der angik de norske Kolonilande, som frem-
deles staae under dansk Regjering, maa Departementet henvise
til dette. Brudstykket, der var vedlagt Reqvirentens Skrivelse,
af den originale Resolution, oversendes hermed.
TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE