HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL BISKOPEN I AKERSHUS
9 Juni 41.
   Paa Grund af gjentagne Requisitioner af Oplysninger, at hente
fra Dokumenter, som vel, ifølge Kgl. Res. af 10 Juni 1837 skulde
findes i Rigsarkivets Værge, men hvortil de dog ikke fra Stiftets
Arkiv ere oversendte, maa Undertegnede herved tjenstligst have
det ærede Stift anmodet om Iværksættelsen af denne Oversen-
delse af de Arkivalier, som Embedet kan undvære, indtil Aaret
1814, eller indtil det senere Aar, Stiftet selv maatte troe Over-
leverelsen kunde udstrækkes til.

TIL AMTMANDEN I SMAALENENE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE