HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
12 Februar 1841.
   Jeg tillader mig at henlede Departementets Opmærksomhed
paa at Rigsarkivets allerede noksom opfyldte Lokaler i længere
d.V,b.2,s.3   Tid have været bebyrdede med omtrent 50 Sække kasserede
Arkivalier, som formentlig kunne finde Afsætning til en af Papir-
møllerne. Anden Afsætning bør disse Papirer neppe have, idet
de nemlig derved tilintetgjøres, og saaledes ikke, ved at cirku-
lere som Makulatur, udsætte Arkivets Personale for nogen Mis-
tanke eller Eftertale om nogen Skjødesløshed med Arkivalierne.
Maaskee kunde en Papiirfabrikant være tilbøjelig til, efter Ak-
kord, at modtage efter Vægt alt det efterhaanden Kasserede.
TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE