HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
8 Febr. 1841.
   Under 4de d. tilskrev Rigsarkivets Kontor Statholderskabets
Sekretariat, under Adresse "Kammerherre Holst", følgende:
   "Under 14de Septbr. 1815 tilskrev Armeedepartementet davæ-
rende Statholder Grev Essen om at erholde de "Karter, Planer
og Documenter, Norge vedkommende", som ifølge 2de Skrivelsen
hoslagte Fortegnelser derover, daterede 4de Juni og 18 Aug.
1814, vare overleverede de Kongl. svenske Kommissairer Oberste
Klercker og Major Hagelstam og af dem bragte til Stockholm.
Disse Karter m. m. kom, efter denne Reqvisition, først i 1819 i
Rigsarkivets Værge, hvorfra de for en Deel ere Opmaalings-
kontoret udlaante, hvorimod ovennævnte Fortegnelser ikke ere
gjenindhændigede. Rigsarkivets Kontor maa derfor tjenstligst
have Statholderskabets Sekretariat uleiliget med at tilvejebringe
og oversende disse ikke uvigtige Fortegnelser, som rimeligviis
enten beroe i dets Værge eller Arkiv eller i Stockholm."
   Uagtet Kontoret, ved at henvende sig til den Autoritets Se-
kretariat, som havde i sin Tid modtaget hine to Fortegnelser,
troede at være paa den Vej, der lettest vilde sætte det i Besid-
delse af disse for dets pligtige Kontrol vigtige Dokumenter, har
Hr. Kammerherre Holst, i Gjensvar af 5te d. erklæret denne Sag
sig uvedkommende, hvorfor jeg giver mig den Frihed at andrage
om at Departementet vil interessere sig for at disse Fortegnelser
komme i Rigsarkivets Værge, hvor de høre hjemme og savnes,
især med Hensyn til den Udstykning af de deri citerede Karter
og Planer, som finder Sted imellem Opmaalingens og Rigsar-
kivets Kontor.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE