HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMEN
TET
12 Januar 1841.
   Ved Rigsarkivet findes henliggende 170 Explr. af hoslagte, en-
gang til Uddeling mellem Landalmuerne bestemte, Anviisning til
at brygge Øl, hvilke maaskee nu, da man paa flere Steder søger
at bekjæmpe Brændevinets Brug, kunde finde Anvendelse over-
ensstemmende med den oprindelige Hensigt ved at overleveres
d.V,b.2,s.2   det Kongl. Selskab for Norges Vel til Uddeling gjennem Sogne-
selskaber eller Almubibliotheker. Isaahenseende tør jeg tjenst-
ligst udbede mig Departementets Bestemmelse.
TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE