HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JOHANNES FLINTOE
11. 6. 45.
Høistærede Herr Flintoe!
   Dersom De finder Tid for Deres gode og med sand Erkjendt-
lighed paaskjønnede Vilje, vil der nok snart blive Spørgsmaal
om Galskabens Figur.

   Derefter skulde Touriststykket følge; men dersom De finder,
at vedfølgende Tegning gaaer an, saa ved Gud jeg ønsker at
spare Dem. Thi derefter følger den vanskelige Tegning til "le
drapeau blanc". (Jeg vedlægger et Kludder forat De kan se Hyt-
ternes Form og Beliggenhed. De bør dog dreies mere for Rum-
mets Skyld).

   Derefter et Stykke forestillende en gyngende Baad og to Been
opaf Vandet paa hver sin Side, og endelig

   Hovedet og lidt af Brystet af en i Campbellerslaget slagen In-
telligentsridders hovne Næse og Mund, et tilbolnet Øje & c. Hatten
polygonbearbeidet & c.

   Men hvor lidet De gjør af dette er jeg Dem høilig taknemlig,
saa jeg forlanger Oprigtighed naar Deres Tid rent ud forbyder
Dem at zire mit sidste Arbeide med Deres geniale Tegninger.

Med Venskab og Høiagtelse
Henrik Wergeland.

d.V,b.1,s.422   TIL JOHANNES FLINTOE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE