HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Grotten 19 Februar 1845.
Til Kirkedepartementet!
   Underhaanden har jeg faaet den kongl. Resolution af 13de d.
angaaende Ret til privat Begravelse at see; og da den indeholder

   1. at en enkelt af nærværende Ejers Panthavere skulde ved
sit enkelte Veto kunne berøve mig den Naade, som Hs. Maje-
stæt ellers tilstaaer mig, og

   2. at den nærværende Ejer og de kommende Ejere skulle
vedligeholde Graven --
saa er det min Agt uopholdelig at indgaae til Hs. Majestæt med
Andragende om at begge disse Punkter kunne gaae ud.

   Imidlertid udbedes ærbødigst, før jeg bekvemmer mig til at
forelægge Enken Mad. Jacobsen f. Ex. den kongelige Resolution
paa en Maade til hendes gunstige Bekræftelse, at det kongelige
Kirkedepartement vil opgive mig om en saadan Betingelse støtter
sig til noget bestemt Lovsted.

   Ligeledes udbedes ærbødigst opgivet, om Departementet ikke
d.V,b.1,s.384   vil tage som god Garanti min Enkes, Frænders og Venners An-
tegning for at Graven skal blive vedligeholdt. Efter de mange
Deeltagelsesbeviser, der ere mig ydede i min Sygdom, og efter
min Plads i Folket, kan Kirkedepartementet ganske sikkert an-
tage, at dette ikke vil tillade nogen Skandal med mit Minde.
Det opføres for mange Aar; men skulde det forfalde for grovt
-- nu vel, Kirkedepartementet opgive hvor meget jeg i Fattig-
kassen bør deponere forat 2 Vægtere da kunne bære Beenraden
bort! En frænologisk Datids Medeciner giver maaskee ogsaa for
Craniet hvad Bortflytningen og Nedstikningen i en Kirkegaard
af Resten kunde koste. .
   Jeg troer, at Departementet ganske kan undlade al Omsorg
for Vedligeholdelsen af mit Gravminde. Men Gud bevare mig
forat den skulde være paalagt de Ejere, som kunne komme til
at besidde Landstedet Grotten! Da kunde det være uvist, naar
En af disse kunde sige til Familie og Publicum, at den Sag ved-
kom alene ham.

   Tillige udbedes udlaant Kirkedepartementets Indstilling i denne
Sag. Jeg kjender de foregaaende, og maa derfor antage i denne
Grunde fremsatte for de her paaankede Betingelser. Maaskee
jeg deraf kan hente alle her i denne Skrivelse ønskede Oplys-
ninger betræffende den Adgang Panthaverne skulde tilstedes;
maaskee dens Gehalt ogsaa kunde bevæge mig til at lade det
Hele fare.

   Da min Helbred, der intet Øjeblik sikkrer mig for Døden, nøder
mig til at ile med Ansøgningen, udbedes et snart Svar, ligesom
Udlaanet af Indstillingen ikke skulde vare mange Timer.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL CARL F. RIDDERSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE