HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
19 Febr. 45.
Kjæreste Fader!
   Der maa være et Brev forsinket, hvori jeg melder om at
Kongen og Dronningen sendte Kammerherre Sørenssen til mig
med Spørgsmaal om Hilsen og med en ganske overordentlig Roes
og Tak fra dem begge for Versene. Item har jeg sendt en liden
Slump af de Payske Tea- and Table-Biscuit Norwegian Ca-
kes. Item en Rulle med diverse Literaria.

   Igaar indleverede jeg Andragendet til Storthinget; det gaaer
glat efter alle Mærker. N. Dahl skriver mig til igaar, at det er
udlagt, og maaskee ikke engang bliver sendt til Committeen.
Denne er ellers slet sammensat for mig, nemlig mest af Folk, der
lidet kjende til mig.

   Tak for det tilsendte! Det med Fløden var et løst Indfald.
Imidlertid skal jeg nu gjøre et kosteligt Maaltid med en Kjex til
Fløde. Min nye Bolig -- hvis Bygning kan sees fra mine Vin-
duer meget godt -- er i Livs- eller Dødstilfælde det Klogeste,
jeg har gjort. Grund og alt koster 650 Spd. Herfor faaes flere
Bekvemmeligheder end i Byen for det 3 -- 4 dobbelte af Renterne
af denne contant udlagte Kapital. Jeg har været saa heldig --
og uden det var det udsat -- af faae tørre Materialier til Alt.
Netop fordi jeg ikke i et privat Logis kan faae opspigre alle
mine Skramlerier og trække mine Dyr med mig, maa jeg have
noget for mig selv.

   Det er i Kjøkkenet ved det lange Bord Kubbestolene skulle
have Plads. Ovenover et svært Rensdyrgevirer, paa Siden Lange-
leken og Ølkruset med CJohansdaleren forgyldt paa.

   Mine Kræfter ere gode; men Brystet er tungt. Blot mildere
Veir.

   Idag skal jeg for Doktorens Regning males af Olsen. Lie har
d.V,b.1,s.383   en Samling af alle sine Venner, og han siger, han desuden vil
have et paalideligt for en Udgave af mine Arbeider.
De kjærligste Hilsener fra
Henrik.

   P. S. Bjerkene ere faldne som Vidner om din Kjærlighed. Jeg
selv elsker intet i Naturen saameget som gamle Træer. Jeg
spekulerede paa et lidet Sted bare for et eneste Træes Skyld,
som stod der, og havde alt en Ode i Hovedet, der begyndte
med en Omfavnelse af Træet og endte med at jeg liberede og
rent ud erklærede det for en Gud. --

   P. S. Wexels har sendt mig Indlagte; men faaet passende Svar.
Tak for Godhed naturligviis -- Remiss af hans Bønnebog en
"Middelalderens Gjenganger", med den Bemærkning, at jeg troede
at finde mere Kraft i eet af de Blik, hvormed jeg om Aftenen
med Smerte drejede mig om forat lede efter en Stjerne. Til
Ligfølge foretrak jeg en ærlig Hedning og en trofast Hund for
de Christne, der, fordi de vare Christne, ikke troede at kunne
følge mig.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE