HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL TH. DAHL
Grotten 30 Januar 1845.
   I næste Hefte af min Konstitutionshistorie, der først slutter
Rigsforsamlingens Historie, saaledes at Plads til Anmærkninger
i Anledning af Hvilketsomhelst i det Foregaaende staaer aaben,
vil blive indtaget en Anmærkning omtrent saalydende angaaende
det om Repræsentanten Kancelliraad Dahl omnævnte Rygte. (Se
3die Hefte).

   "At denne Mening om denne enkelte Repræsentant ikke var
andet end et af Partihadet eller maaskee af en enkelt personlig
Fiende fremkaldt Rygte, er uomtvivleligt. Aall forkaster det og-
saa. Den Plet er Rigsforsamlingen og Nationen fri for, men ikke
for at have fegtet med Bagvaskelser mod de Mænd, som enten
aabent vedkjendte sig at være Foreningsvenner eller mistænktes
for at være det. Til de Sidste hørte Kancelliraad Dahl."

Henr. Wergeland.

TIL DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE