HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL TH. DAHL
Grotten 26 Jan. 1845.
S. T. Hr. Auditør Dahl!
   Det skal skee som De vil med den specielle Erklæring; dog
ønskede jeg to Ord fra Fleischer blot, siden jeg ikke personlig
kan faae tale med ham. Hvem kan være gladere end jeg ved
at finde, at der ikke gaves Een paa Rigsforsamlingen af For-
rædersind? Jeg troer ogsaa at Constitutionshistorien siger dette
udtrykkelig.

   Aarsagen, hvorfor jeg ikke vil have De skal tale til D. er, at
d.V,b.1,s.374   jeg vil fremsætte Ønsket om at han vilde fortsætte; men da han
intet forstaaeligt Svar gav, saa kan ingen 3die Mand tale til ham
om den Sag, uden at han vil troe, at jeg har tillagt hans virkelig
blot i et Slags "Hm! hm!" bestaaende Svar nogen Bestemthed.
   For Deres Artighed med Bogen min forbindtligste Tak!
Venskabeligst
Henr. Wergeland.

TIL CARL TH. DAHL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE