HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB
Christiania 22 Novbr 1844.
Til
Direktionen for det kgl. norske Videnskabers Selskab.
   Jeg har herved den Ære at aflægge min ærbødigste og for-
bindtligste Taksigelse for den tilstaaede Understøttelse til Ud-
givelsen af Digtet "Mennesket", og at underrette om at den ærede
Direktions Betingelser skulle blive iagttagne.

   Jeg har ikke erholdt Forlægger, og har derfor saaledes kon-
traheret med Bogtrykker Fabritius, at han faaer 14 1/2 Spd. for
500 Explr. tvespaltede Ark i Skilling-Magazin-Format. Beregnet
til 10 saadanne Ark med over 2000 Linier pr. Ark, ville de blotte
Trykningsomkostninger løbe op til 145 Spd.; men dette er dog
den billigste Udvei. At dømme af det første trykte Ark vil Vær-
ket dog blive af et saadant Udvortes, at Bemærkningen paa Titel-
bladet, at det er udgivet ved det kongelige Selskabs Understøt-
telse, ikke skal geraade dette til Skam. Min Helbreds vaklende
Forfatning, -- kun stø i at jeg maa holde Sengen, -- gjør at jeg
paaskynder Trykningen i den Grad, at jeg haaber ved Nytaars-
tider allerede at kunne oversende den ærede Direktion de for-
langte Exemplarer.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.370   TIL HENRIETTE HOLMBOE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE