HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL F. RIDDERSTAD
Christiania, 17 Nov. 1844.
Kjære Ven!
   Modtag denne Erindring fra et 7 Maaneders Sygeleje. Jeg er
i de sidste Dage saa svag, at jeg maaskee er død naar Du mod-
tager dette. Jeg lider af Lungeforhærdelse, en lumsk og snigende
Sygdom, og Klimatet er mig for haardt. Kommer jeg paa Be-
nene saavidt, maa jeg ved nogle Maaneders Ophold i Neapel
søge at vinde min knækkede Helse igjen. Under min Sygdom
har dog altid mine Aandsevner været friske, og saaledes har jeg
fra Sengen expederet ikke blot Lodsen (paabegyndt ifjor); men
"Jødinden," som jeg desværre ikke kan sende Dig med.

   Min Svaghed nu kommer mig slemt an, da jeg netop imorgen
lægger under Pressen Omarbeidelsen af mit Ungdomsvolum
[?]

"Skabelsen, Mennesket og Messias." Det var mig en Æressag
at give dette Arbeide en ordentlig Form, og af det kgl. Viden-
d.V,b.1,s.368   skabers Selskab i Throndhjem har jeg faaet 100 Spd. til dets
Trykning. Men de forslaae ikke 2/3 engang.
   Maatte jeg blot fuldføre dette, saa er jeg færdig og bered, i
hvad der skal skee.

   Lad mig høre fra Dig om hvorledes Du til Sjel og Legeme
befinder Dig, om din Virksomhed -- kort Alt!

   Det hjerteligste Levvel fra din i Liv og Død
trofaste
Henr. Wergeland.

   Allerede efter disse Linjer er jeg træt. Dette sendes med
Violonisten Georg Rostad fra Throndhjem, der anbefales til Jön-
köpings musikelskende Publikum og til Dig. Han er et godsligt
Menneske.

TIL JONAS COLLETT
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE