HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 15 October 1844.
Høistærede Herr Warburg.
   Jeg har i dette Øieblik Bud i Byen for at faa et ferskt Expl.
af "Jødinden" til Dem, og haaber ikke at blive skuffet. Men
hvad kan det nytte alt hvad man gjør, naar Skurke af Jøder
nedrive Alt igjen ved at snige sig herind og drive Bedragerier
og Handel med usædelige Ting -- de saakaldte Cordons -- under
den oprørte Tilstand, hvori den større Borgermasses Opinion om
Sagen befinder sig. De er vel underrettet af Morgenbladet om
hvad der er hændt med Jøderne Philipson och Lopez (?) fra
Gothenborg -- en Leon arriverede ogsaa paa deres Inkaldelse
men absenterede sig paa de Førstnævntes Arrestationsdag. Jeg
gider ikke gjentage det; men saameget er vist, at de 2 Personer
have skadet Sagerne mere end noksaamange Brochurer vilde
have gjordt. Det er ikke mere end Retfærdighed, om de ved
Tilbagevenden til Gothenborg eller hvor der er Mosaisk Menig-
hed, belægges med al den kirkelige og borgerlige Straf, denne kan
udøve, og jeg nedkalder denne over deres Hoveder, idet jeg an-
moder Dem om at anmelde deres skjændige, deres hele Nationen
og den retfærdige Sag skadende Forhold for Vedkommende.1

   Fremdeles till Sengs
Deres vänskabsfuld
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.366   TIL HEINRICH A. THAULOW
1  tilbake
Blive de straffede af Synagogen, bør dette publiceres i Mor-
genbladet.

De svenske "Bud" ere komne. Tabt.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE