HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL HALFDAN KJERULF
Grotten
[? 19. Septbr. 1844]
.

S. T. Hrr. Hagb. Kjerulf!
   Ganske uden Beskjeftigelse kan jeg ikke udholde paa Syge-
lejet. Jeg har saaledes seet en Tegning af en i Rusland bru-
gelig Saugstol, som sparer det halve Arbeide ved en overor-
dentlig simpel Mekanik, hvorved Tyngden af en Steen eller et
Lod er særdeles virksom. Denne lader jeg nu træsnitte og sætte
ind i Bladet for Arbeidsklassen med vedlagte Linjer, ligesom jeg
d.V,b.1,s.362   ogsaa har faaet Bogbinder Barlien til særskilt at lade Visen ud-
komme med Figur.
   Men en Melodi? De er Manden, der kan finde den rette Tone,
om De vil see igjennem Indlagte. Den nøgne Melodi vilde jeg
da faae sat til under Figuren.

Forbindtligst Deres
Henr. Wergeland.

TIL S. A. W. SØRENSSEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE