HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 1 September 1844.
Høitærede Hr. Warburg.
   Her ligger jeg endnu; imorgen fyldes den 4de Maaned. Dr.
Ballin var et af de gode Mennesker, som see alting i et Rosen-
lys. Da jeg udspurgte ham om Dampbaadenes gevaltige Støden
d.V,b.1,s.360   paa Skjæret, sagde han ogsaa at det var Ingenting, næsten ikke
føleligt. Saaledes med om Sygdom, som jeg ikke endnu kan
sætte noget fast Haab til. For 3 -- 4 Dage siden paadrog jeg mig
en Forkjølelse ved Uforsigtighed, som har kostet mig en Spansk-
flue over min halve, allerede før af et andet Plaster aabne Ryg;
men nu synes jeg idag jeg er lettere, og saaledes lister jeg mig
til i al Hast at skrive Dem nogle Linjer til.
   De maa nemlig ikke forblive uvidende om, at en Slyngel af
en omvendt Altona-Jøde, en L. M. Nathanson, har ved et Skand-
skrivt, der uddeles og sælges her, vakt et sandt Oprør i de
lavere Borgerklasser her. Først viste sig 2 skamløse Angreb paa
Sørensen, der just var kommet tilbage fra Udlandet; jeg svarede
-- Svar paafulgte, hvori Forfatteren formelig undsagdes. Men
det er bedst jeg hermed lader følge Bladene, saa kan De selv
see. Under Forfattelsen af Stykket "Jødefrygten", skrev jeg mig
i Sved og fik min Forkjølelse, et Sting, paastedet, da jeg allige-
vel vilde ende. Derfor er Enden saa afbrudt. Man har endog-
saa drevet det til at opfordre til ikke at vælge Sørensen; men
han er dog valgt. Nu er jeg strengelig forbudt at blande mig
videre deri. Alle Forsvarene ere imidlertid før dette skrevne
af mig.

   Men -- noget af Vigtighed! Læs i Berlingske af 21 Aug. Ar-
tikelen "Luxemburg" den hollandske Konges personlige Erklæring
om Jøderne i hans Stater. Jeg har ladet den indrykke i Intelli-
gentssedlerne og tilskrevet Morgenbladet om at optage den, da
den vil blive paaberaabt i Storthinget. Jeg staaer paa en fiendtlig
Fod med den lumpne Redaktør af dette Blad. Desaarsag maaske
faaer jeg ikke ind der min -- ogsaa til Chr.sandsposten sendte --
Oversættelse af Kapitlet om Pligten mod Næsten. Han skal dog
purres dertil.

   Storthingets Sammensætning er ikke meget lovende, og især
frygter jeg for den Bearbejdelse Bønderne vilde blive undergivne
i sine Logiser hos de simplere Borgere. Disse ere hos os en ube-
skrivelig raa Slægt.

   Imidlertid skal der blive arbejdet. Jeg udgiver som Brochure
til Uddeling den fortræffelige Artikel i Sjöfartstidningen.

   Min "Jødinde" er voxet til 10 -- 11 Tornekviste indeholdende for
det meste Træk af Ædelsind, der ere tillagte Jødinder af mig.
Man har stundom sagt mig at i Opinionen mellem de mere Dan-
d.V,b.1,s.361   nede har den lille "Jøden" virket mere end "Indlægget". "Jød-
inden" er langt vidtløftigere.
   Nu skal jeg see til at samle Aviserne. Levvel,
Deres venskabeligste
Henrik Wergeland

   P. S. Tak for Læsebogen. Dr. Levertin har ogsaa senere sendt
mig den, og Dr. Wolff sin Bibelhistorie. De ere af Nytte for Sagen.

TIL HENRIETTE GLÜCKSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE