HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL S. A. W. SØRENSSEN
[27. august 1844.]
   For Guds Skyld, høistærede Hr. Sørenssen, De vil dog vel ikke
frasige Dem Valget? Vor eneste Præsident! Og nu, saaledes som
Thinget sammensætter sig, bør ingen af de aandige Qvæstioners
Kjæmpere forlade sin Post. Det er Forræderi meer end imod
Fædrelandet alene.

   Hvor gjerne jeg vilde tale med Dem; men her ligger jeg siden
2 Mai af alle Lungens Sygdomme. Dog kjæmpende mod Pøbel-
pakket i Ugebladene, der er bragt i Oprør ved en forrykt, uddelt
Brochure. Men igaar skrev jeg mig i Sved -- blev forkjølet
og er farligt deran paany, saa jeg inat paa en forhen flaaet Ryg
skal have en Spanskflue saa stor som et Landkaart. Jeg har
skrevet en "Jødinde", en Række af 10 rørende Poesier af nogen
Længde, forat virke paa Følelsen, men heller end "10 blomstrende
Tornekviste, burde Opus hedde "Perler for Sviin". Jeg mistvivler;
men ikke om den endelige Sejer. Og hvorledes kunne Dhrr.
rime det, at de stemme (f. Ex. Valstad) for almindelig Religions-
frihed og mod Jødernes Admission.

   En udmærket Afhandling paa 15 store Spalter i Götheborgs
Sjöfartstidende om Kirkes og Stats nødvendige Adskillelse, med
et herligt Finale om Jøderne, lader jeg oversætte forat uddele
til Sthinget, Præster & c.

   Men nu Deres Erfaringer fra Udlandet? hvorfra De ønskes
hjertelig velkommen hjem af Deres forbundne

Henr. Wergeland.

   P. S. Ved nøjere at betragte min Billet, der er skreven paa
Sengen, finder jeg den seer ganske ud som en Fruentimmerbillet
-- som en billet d'amour. Nu vel den er en saadan og de
plein coeur.

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE