HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SARA GLÜCKSTAD
Grotten 26de Aug. 43.
Kjære Tante,
   Da det formedelst min Nabo Ruges Død og Begravelse vil vare
nogle Dage inden jeg kan komme op og fortælle om min gode
Moders sidste Sygdom, vil jeg ikke opsætte med at fortælle, at
hun ganske uden Smerte bogstavelig sov hen uden at engang
Far, der holdt hende i Haanden og andre Tilstedeværende mær-
kede det. Dette skede Mandag den 14de Kl. 6 Morgen, efterat
hun havde været syg siden Onsdag Aften af en let Rosenfeber.
Aarsagen til denne var en ubetydelig Beenskrabe, som hun havde
faaet ved at løbe i Trapperne op til Far, der for 3 -- 4 Uger siden
laae af Kolik. Alle deroppe gjorde alt forat gjøre Begravelsen
høitidelig, og dette gjorde et velgjørende Indtryk paa Fader. To
Præster vare saaledes Marskaller, Kapellanen havde indrettet
næsten en Gudstjeneste i Kirken, hvor Kisten, Fredag den 18de
først blev indbaaret, og hvidklædte Damer kastede Krandse i
Graven og bekrandsede denne. Mere mundtlig! Kjærligst Hilsen
til Tante, Grethe og Jacobine! Min Kone er hjemme hos Far.

Henr. Wergeland.

   P. S. Hermed en Bog til Grethe, som jeg gjør mig den Idee
om, at hun er et saadant æsthetisk Slug, at kanskee mit gaaer
ned med. --

d.V,b.1,s.346   TIL OLE BULL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE