HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JAKOB LEVERTIN
Kristiania 8. Juni 1843.
   I Anledning af Deres sidste ærede Skrivelse, har jeg fra Pro-
fessor med. Dr. Holst erhvervet saadan Erklæring:

   "I Anledning af herhos tilbagefølgende Skrivelser fra DHrr.
DDrs. Levertin og Steinheim kan jeg give Hr. Bureauchef den For-
sikkring, at Bestyrelsen for næste skandinaviske Naturforsker-
møde, saavidt den formaaer, vil drage Omsorg for, at ogsaa Be-
kjendere af det mosaiske Troessamfund kunde uhindret paa
samme Maade, som andre Troesbekjendere, deeltage i Mødet.

Christiania den 3 Juni 1843
Ærbødigst
Holst.

S. T. Hr. Bureauchef Wergeland.
d.V,b.1,s.342      Til Underretning for mosaiske Lærde burde dette Tilsagn maa-
skee offentliggjøres, ligesom jeg skal communicere Dr. Steinheim
det med det første. Hvorledes Kommitteen vil bære sig ad forat
løse dette sit Løfte veed jeg ikke; men rimeligviis maa det skee
ved et Andragende fra den til Hs. Mt. Kongen. Dhrr. Mosaiter
blive saaledes ganske passive, og nødes ikke til at gjøre noget
ydmygende Skridt.

Deres med al Agtelse
Henr. Wergeland.

   P. S. Jeg benytter Leiligheden til at aflægge Dhrr Meyersons,
Assur og de øvrige Herrer Forstandere min Hilsen. I Morgen-
bladet har jeg indrykket et Brudstykke af et Brev fra en gam-
mel Hr. Meyer i Svendborg, Mosait og Stadskapitain dersteds. --

TIL CHRISTOPHER A. HOLMBOE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE