HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
Grotten 15 Mai 1843.
Til Administrationen i Selskabet for Kristiania Byes Vel.
   Da Selskabet for Kristiania Byes Vel har understøttet saavel
den af mig forrige Aars Pintsedag aabnede Almuebogsamling for
Byens vestre Forstadsdistrikt, som den desifølge af Cand. theol.
Hansen noget senere hen paa Sommeren for det østre Forstads-
distrikt oprettede, finder jeg at burde meddele den ærede Ad-
ministration nogen Underretning om disse Indretningers Frem-
gang og Stilling. Jeg kan saaledes meddele, at den af mig be-
styrede har været og er benyttet af 184 Personer, saavelsom af
Agershuus Hovedvagt og Artillerivagten, og at Bøgernes Antal
er 372. Hver Søndag Kl. 2 ere Udlaan skete, og det saa hyp-
pigen, at de med et rimeligt Middeltal kunne anslaaes til omtrent
d.V,b.1,s.341   2000. Regnes de mange Bøger, som have været laangivne til
den østre Bogsamling for der at cirkulere, og tages denne Cir-
kuleren med i Beregningen, bliver Antallet af Udlaanene snarere
over end under dette Tal.
   Den østre Bogsamling, der kommer Grønland med Omliggende
tilgode, tæller henved 200 Bøger og henved 100 Laantagere, til
hvem omtrent 30 Explr. udlaanes ugentlig.

   Begge Indretninger turde da maaskee være af den Vigtighed,
at de kunne fortjene nogen fast Understøttelse af Selskabet.
Opstandne ved Gaver, og ved Selskabets Understøttelse betyde-
lig fremhjulpne, er denne Stilling dog formentlig for uvis for et
saa virksomt Civilisationsmiddel, som det formentlig maa ansees
at være, at bringe Byalmuen Bøger i Haanden. Jeg tillader mig
derfor at andrage om, at der bevilges enhver af disse Forstads-
bogsamlinger til fornyet Indkjøb af Bøger og Indbinding 25 Spdlr.
aarlig fra anstundende Junimaaned at regne. Det vilde ogsaa
formentlig være hensigtsmæssigt, om Selskabets Medlemmer gjor-
des, ved Leilighed, f. Ex. naar de ellers budsendes, opmærksomme
paa, at to saadanne Almuebogsamlinger bestaae, og at de be-
staae ved Gaver af Bøger. At Regnskab for hvad der maatte
bevilges maatte afgives, er naturligt.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL JAKOB LEVERTIN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE