HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL P. L. MØLLER
Grotten 7de April 43.
   Idag, tre Dage efter dit Brevs Datum, kjære Ven, har jeg alle-
rede Leilighed til at besvare det. Tak fordi Du udrev mig af
min (bibragte) Vildfarelse! Jeg ærgrer mig over at have mistænkt
en Ven, der har behandlet mig med Aabenhed, og jeg kan ikke
forklare mig min Hukommelses-Irring uden ved at Kontorperso-
nalet ogsaa sagde mig at Du havde været paa Arkivet. Nu er
det ingen anden end Molbech. Men lad saa være.

   Din geistige Sang til Bull sender jeg imorgen til hans Kone
samt en Afskrivt af din Beretning om hans Fortune i Kbhvn.
Siig Mester Ole det, samt at han nok har beholdt "Sogne-
fjorden". Jeg har ledt efter den til dig, men forgjæves. Kan
jeg faae fat paa den, skal jeg sende den. Imidlertid fandt jeg ind-
lagte Diversa, hvoraf Du maaskee vil meddele det danske Publi-
kum, der troer jeg er en Varulv, et eller andet, f. Ex. Kongens
Ankomst, der er den Poesi, som vandt mig hans Gunst.

   Collett skal blive averteret. Lad mig vide hvorledes Holger
udførte Kravet. Colban skal ligeledes blive adspurgt. Alt imor-
gen. Du spørger om hvad Welhaven bestiller. Ventelig docerer
for Russerne Filosofi, og jeg har besluttet at gaa hen og høre
det en af Dagene; thi sandelig da jeg før Juul hørte en Exami-
nation af ham til store Filologicum var Komedien kostelig: Til-
d.V,b.1,s.340   hørerne (Filologer) med Hattene for de grinende Munde, men
med leende Øine ovenover Bræmmen, og Professorerne bidende
sig i Læberne og yderst forlegne. Isandhed Prostitutionen over-
gik min Forventning. Det var Konversationslexicon extra & intus.
Nei, intet intus. Bare Skal.
   Hav i venskabelig Erindring
din hengivne
Henr. Wergeland.

   P. S. Dette ventes afgaaende med Handelsgartner Mortensen
(en her boende Dansk) som bliver i Kbhvn vel en Uge, og kan
medtage Brev.

TIL JOHAN DAHL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE