HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL FR. HOLST OG CHR. HANSTEEN
Kristiania 27de Marts 1843.
Til
Dhrr. Professorer Holst, R. V. O., og Hansteen, R. N. O. & D. O.
   Indlagte Skrivelse fra Dr. med. Levertin, af israelitisk Troes-
bekjendelse og overværende sidste Møde i Stockholm i de skan-
dinaviske Naturforskeres Forening, troer jeg, forsaavidt det deri
Indcirklede betræffer, at burde lade komme til Mhrr.s Kundskab,
om De skulde deraf finde Dem foranledigede til noget Skridt til
at hæve den deri yttrede Betænkelighed, som deles af flere Viden-
skabsmænd af samme Troesbekjendelse, ved at deeltage i an-
stundende Møde i Kristiania.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL P. L. MØLLER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE