HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL OLE BULL
Grotten 3 Febr. 1843.
Min Ven!
   En svensk eller norsk Skurk har tilsendt den "Constitutio-
nelle" et deri indtaget Brev, dateret Stockholm 26de Januar,
hvori staar, at jeg skulde i den Prattéske Skrivelse til Rosén
være nævnt som Deltager i hans Machinationer. Øieblikkelig
forelagde jeg Pratté Bladet, spørgende ham i den just tilstede-
værende Jahrmanns Nærværelse, om han havde begaaet en saa
tilbunds løgnagtig Kalumnie, -- hvorpaa han strax in Duplo af-
gav mig den skriftlige Erklæring, at jeg ikke engang er nævnt i
hans Skrivelse om Dig. "Skulde dit Navn være nævnt, lagde
han til, er og kan det dog ikke være i den Sag." Jeg lod Er-
klæringen strax indrykke i samme Blad.

   Om Eftermiddagen kom Johan Christie op til mig, og sagde,
at da der i den "Constitutionelle" stod, saavidt han erindrede,
at det mig Vedkommende ikke var nævnt som taget af Pratté's
Skrivelse, men som et i Stockholm verserende Rygte, gav jeg
ham indlagte Expektoration, som jeg bad ham strax at bringe
ned til den "Constitutionelle". Her blev han dog oplyst om, at
den var overflødig, da det var nævnt som citeret af Pratté's
Skrivelse, og saaledes kan jeg sende Dig den til Gjennemlæsning
og Opbrænding.

   Jeg væmmes ved saadanne Beskyldninger og -- ikke mindre
ved visse Folks Umage ved at binde mig paa Ærmet, at de
skulde komme fra Dig selv eller nærmeste Omgivelser.

   Men jeg sender dette til Dig for at paalægge Dig at lade mig
vide, hvem Brevskriveren er, saafremt det lader sig opdage.

   Som sagt, Ole, lad mig vide det! Mit Forrige har Du vel be-
kommet? Hils Rosenkilde. Din Kone og Barn mødte jeg friske
paa Gaden for 3 Dage siden.
Din
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.338   TIL LUDVIG KR. DAA
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE