HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Kristiania 29. jan. 1843.
   Skulde ikke Høistærede endnu have bortexpederet de Lip-
manske Documenter, udbeder jeg mig ham underrettet om at
hans Skrivelse samt Sendelse af Bøger fra først i November
endelig ere komne mig tilhænde, samt at jeg har besørget Hs.
Kongl. Høihed Kronprindsen underrettet om det for ham
[?]
at
Herr Lipman foranlediget af min til ham sendte Oversættelse af
Prindsens Skrivt "Om Straf og Strafanstalter", har oversat Samme
paa Hollandsk. Hr. Lipman har oversendt H. H. et Exemplar.
[ -- -- ?] har gjort det har jeg sendt Statsministeren mit.

   Overbringeren Herr Violinist Georg Rastad fra Trondhjem men
d.V,b.1,s.337   uddannet i Paris, er et saa elskværdigt Menneske, at jeg tør an-
befale Dem ham paa hans Gjennemreise, hvor han nok vil for-
søge at give en Koncert. Men hvad siger De om Upsalaktionen
imod Ole Bull? Den er oprørende.
Deres med Høiagtelse
Henr. Wergeland.

TIL OLE BULL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE