HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 4 Jan 1843.
Høistærede Herr Warburg!
   I Anledning af Indlagte, som jeg idag har modtaget, veed jeg
intet bedre Raad, da jeg ingen Forbindelse har i Hamburg, end
at tye til Dem, der rimeligen har Konnexioner dersteds.

   Dr. Steinheim i Altona er fremmed for Handelsverdenen og
den Skildring man har givet mig, af Kjøbmand Lichtenhain samme-
steds, opmuntrer mig ikke at tye til ham. Dem kjender jeg der-
imod som en Biedermann, der ikke skyer at handle naar handles
maa. Og her i dette Tilfælde -- læs nu Brevet -- troer jeg
herr Borchsenius har Ret, at der maa gjøres Noget, forat ikke
et mindre velbetænkt Skridt skal give Sagens Fiender Vaaben i
Hænder.

   Brevet fra herr Borchsenius bør oversættes paa Tysk og saa
tilstilles en Troesfælle af Deres Beskaffenhed og Interesse for
Sagen i Hamburg.

   Har jeg udrettet Deres Vilje rigtigt ved at lade en Sprogkyndig
tage Afskrivt af de Lipmanske -- fra ham selv sendte -- Docu-
menter i fransk Oversættelse? Eller var det af de hollandske
d.V,b.1,s.336   Originaler? I saa Fald kan jeg sende Dem Pakken til Lipman.
Som Embedsmand har jeg Bekræftelsesret. Hos Notarius Publ.
havde man aldrig fundet ud af den gniddrede Haand. Et godt
og glædeligt nyt Aar fra Deres
Henr. Wergeland.

   Maaske Dr. juris Gabriel Riesser i Hamburg kunde være den
rette Mand. Dette mindes nu først ved Postens Afgang.

TIL CHRISTIANIA FORMANDSKAB
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE