HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JAKOB LEVERTIN
Christiania 15 Septbr 1842.
Høistærede Hrr. Dr. Levertin!
   Den 9de d. afgjordes Sagen i Storthinget med 51 for og 43
mod, og saaledes manglede der 12 Stemmer i den 2/3 Pluralitet,
som der skal til for et Grundlovsforslag. Men der er uendeligen
vundet for Sagen i følgende Omstændigheder: 1) erklærede Alt
hvad der var af Talent sig for den, medens Modpartiet, fægtende
med de elendigste Grunde, kun bestod af Bønder og 6 Præster,
over hvilke Sidstes Adfærd Alle forundre sig. 2) blev Proposi-
tionen strax fremført af mig og dengang ikke blot vedtaget af
Sørenssen, Storthingets Præsident, men ogsaa undertegnet og ved-
taget af næsten samtlige 51. 3) Opinionen har i alle Blade udtalt sig
fordømmende over de 43. Det Sidste er ikke uvigtigt, men 2den
Post er af decideret Vigtighed, da den nu giver Sagen en Hold-
ning, der sikkrer dens Sejer -- sandsynligviis allerede næste
Gang. Debatterne varede i 7 Timer. Herlige Ord hørtes. Paa
hver Plads laa et Explr. af Indlagte, der tryktes om Natten, lige-
som Præsidenten ogsaa oplæste en Defension af mig. Han af-
brødes i et senere Foredrag af sine egne Taarer, og da han op-
læste: 51 mod 43 og saaledes ikke bifaldt, hørtes 2 -- 3 Piber fra
Galleriet, saa han maatte kalde til Orden. Debatterne udgiver
jeg særskilt paa Norsk og Tydsk tilligemed nogle Indledningsord,
og har jeg for dette Arbeide betinget mig 100 Explr. der skulle
d.V,b.1,s.332   beroe til næste Storthing. Oprigtig, Hr. Levertin, jeg er fornøjet.
Saaledes som Sagen nu staaer kan den vende sig rolig imod
Fremtiden. Ça ira!
   Om De har faaet nok Explr. af "Jøden" ønsker jeg mig under-
rettet, samt kunde det maaskee ikke være afvejen, om der be-
kjendtgjordes i Aftonbladet at Debatterne i denne Sag særskilt
ville udkomme hos Boghandler Dahl paa Norsk og Tydsk, ud-
givet ved mig.

Deres med al Agtelse
Henr. Wergeland.

   P. S. Dette sendes ved min Ven Artillerilieutenant Iversen,
Kourer i Anledning af Storthingets Opløsning. --

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE