HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 12 September 1842.
   Ganske fortræffelige Efterretninger, højstærede Hr. Warburg,
som De ikke vil undlade at meddele Sagens Venner!

   Den følgende Dag fremsatte jeg Propositionen paany, vedtaget
af Præsident Sørensen som før, og foruden ham vedtoge og paa-
tegnedes den som egen af næsten samtlige 51,
der ogsaa tillige
danne Eliten af Storthingets Talent og Oplysning. Men ikke nok
med det; der blev ogsaa besluttet, paa Forslag fra Sørensen, at
Regjeringen skulde anmodes, formentlig ved Nedsættelsen af en
Kommittee, at forberede til næste Storthing et samtidigt Lovfor-
slag til Ophævelse av de civile Loves intolerante Bestemmelser,
hvilke G.loven ved Ordet "fremdeles" kun har befæstet uden at
etablere noget nyt. -- Jeg er ganske henrykt over denne for-
træffelige Vending, og den imponerende Holdning Sagen nu har
antaget, idet Regjeringen nu impliceres deri, og den ikke længer
bliver et Individs, men Storthingets oplyste Majoritets.

   Jeg ventede, naar jeg skal være oprigtig, først en senere Frem-
gang, men dette lover den endelige Sejer allerede næste Gang.
Jeg skal nok holde Sagen varm, og saaledes see at faa trykt
d.V,b.1,s.331   Indstillingen i sin Heelhed, thi den jeg nu sender er kun en Deel
deraf, formedelst den presserende Tid. Hjelm fik nemlig en
Mindelse af et Slag paa Tungen, da han var under Arbejde der-
med, og som sagt før, han var desuden overlastet med Konci-
peringer fra Konstitutionskommitteen. At purre ham har jeg
imidlertid ikke undladt ligesiden Mai Maaned.
   Bladene ere samtlige for Sagen, saavidt jeg endnu har seet
dem. Hermed et Par av dem, Qvitteringer, et Par overliggende
Breve, samt mangfoldige Hilsener fra Deres

Henrik Wergeland.

   P. S. Mit af 9de d. skrevet strax efter Debatten er vel mod-
taget?

TIL JAKOB LEVERTIN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE