HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 9de Septb. 1842.
Hotel du Nord
Kl. 4 Eftermd.

   I dette Øieblik er Sagen afgjort efter 7 Timers Debatter med
51 Stemmer for og 43 imod, et Tal, som vel ikke paa 11 nær
(94 vare tilstede) tilfredsstiller Lovens Krav for en Grundlovs-
forandring, men som dog, især, da næsten uden Undtagelse, et-
hvert Navn og Talent i Thinget er for, er en Begyndelse, der
lover alt for næste Gang.

   Dette saameget mere som Modstandernes Argument var, blot
at bie disse 3 Aar, saa de civile Love samtidigt kunde forandres.
Præsidenten refererede ogsaa fra mig Propositionen fremsat
paany. Indlagte var tilstillet enhver Repræsentant, ligesom Præ-
sidenten ogsaa oplæste nogle religiøse Motiver fra mig. Egi-
dius'ses Affære gav Anledning til megen Debat, hvorom De skal
erholde nærmere tilligemed selve Indstillingen. Hvad der staaer
paa Indlagte med Undtagelse af Bibelhenvisningen, var ogsaa
indrykket i den Constitutionelle idag. Det var skrevet inat og
strax besørget. Ellers gik det med denne Sag i en forfærdelig
Hast siden Vedkommende mærkede at Storthingstiden snart var
udløben. Herlige Taler bleve holdte navnlig af Foss, Sørensen,
d.V,b.1,s.330   Præsterne Castberg og Arup, samt fremfor alle af Rector Holm-
boe fra Bergen. Præsidenten Sørensen brast gjentagne Gange i
Taarer, og da Voteringen forkyndte Udfaldet, blev der pebet
flere Gange fra Galleriet, saa han maatte kalde til Orden. For-
øvrigt, Højstærede, er jeg tilfreds med et Udfald, der er et Frem-
skridt, og lover Opfyldelse næste Gang, baade med Hensyn til
G.loven og til den civile Lovgivning. En afgjort 2/3 Pluralitet
havde jeg neppe ventet mig, og -- oprigtig -- knap saa stærk
som den blev: 51 for -- og derimellem alle Oplyste -- og 43
imod, hvorimellem de fleste Bønder.
   Sagen skal forfølges -- vær derom overbeviist! Forøvrigt saa
vil De nok af Morgenbladet faae et omtrentligt Recit, og næste
Gang mere. Paa Galleriet var Stemningen afgjort for og den
skal blive det imellem Folket. Nu kjende Sagens Venner hin-
anden.

Deres med Højagtelse
Henrik Wergeland.

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE