HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 29 August
[1842]
.

   Endelig, højstærede Herr Warburg, kan jeg melde Dem, at
Konstitutionskommitteens Indstilling idag blev leveret til Afskri-
veren, og at den i denne Uge vil blive refereret i Thinget. Det
har været baade ærgerligt og maaske skadeligt, at den har ladet
vente saalænge paa sig, indimod Thingets Slutning, da Thing-
mændene burde have haft længer Tid, at overtænke den i. Aar-
sagerne har været Overdyngen med Arbejde paa Koncipisten,
Advokat Hjelm, og i de senere Dage tør vel en liden Rørelse
af et Slag paa Tungen (hvoraf jeg dog ikke mærkede noget idag)
have gjort sit til at udhale dette Arbejde, hvorpaa jeg ialfald vil
basere en ny Fremsættelse af Propositionen, om samme ikke
denne Gang skulde gaa igjennem.

d.V,b.1,s.329      Jeg har underrettet baade Lipman og Steinheim om Sagens
Stilling, samt om at den absolut vil blive foretaget formedelst
sin Egenskab af Grundlovs-Proposition. Man vil da ialfald kjende
sine Folk, hvilke, og af hvilken Qvalitet man har for og imod.

   Har De faaet sidste Remisse af "Jøden"? Lad mig vide, om
De mangler og hvormange. Af den og af Indlæget har jeg
disponeret Exemplarer paa vore Dampskibe forat virke paa
Opinionen. De læses sagde en af Cheferne, Lieut. Lorange
mig idag.

   Et Levvel fra Deres med al Agtelse
venskabeligst
Henrik Wergeland.

   P. S. Dette med Magister Brunerus fra Lund, som jeg iaften
venter.

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE