HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 27 Juli 1842.
   Med samme Post, som idag bragte mig Deres seneste Ærede,
erholdt jeg fra Dr. Levertin i Stockholm nogle løse Ark, som inde-
holdt de svenske Stænders Forhandlinger betræffende Israeliterne,
hvilke jeg strax sendte Advokat Hjelm med Anmodning om at
han vilde see efter, om der intet var at afbenytte siden Indstil-
lingen dog endnu ikke var trykt. -- Jeg er bleven skuffet af den
Gejstlige, jeg henvendte mig til ivaar med Anmodning om at tage
Sagen fra den reent theologiske Side. Idag har jeg ellers sendt
vor strenge men anseete Orthodox Wexels en lignende Anmod-
ning saavelsom Indlægget og Jøden.

   Angaaende den sidste, da haaber jeg hermed (ved Koncert-
mester Pratté "min hederliga bror") at kunne faa sendt de 10
Explr. Men skal De ikke have fleer? Aldrig kan jeg vænne mig
til at holde Regnskab.

   Før Indstillingen viser sig i Morgenbladet vil Afgjørelsestiden
ikke staa for Døren. Længe kan det dog ikke vare -- det vil
sige vel endnu 2 -- 3 Uger, men sandsynligvis ikke længer. Mit
Blad vil være i Uro, mit Hjerte slaa den Dag. Striden vil
blive skarp.

   Men siig mig er Donner, Søn af den gamle i Altona, af israe-
litisk Oprindelse. Her har han i et Selskab udladt sig med at
Norge kunde ikke gjøre sig selv noget værre end at ophæve den
§ i Gl. Ja, jeg har selv ladet mig fortælle, at virkelige Mosaiter,
virkelige Jøder have fraraadet det. Er saadant muligt?

Deres
Henrik Wergeland.

   P. S. De Dameyttringer vare en Poesi som oplæstes for mig
men som jeg ikke fik, og den anden et Brev, et særdeles nyde-
ligt. En Afskrift skal jeg nok tage.

TIL P. L. MØLLER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE