HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JAKOB LEVERTIN
Christiania 25 Juli 42.
Høistærede Hr. Doctor!
   Tid efter anden har jeg gjennem et Par kuns halvt tilladte
Veje, ved Tiladressering til Bonniers Boglade, søgt at faa smaa
Pakker af Poesiesamlingen "Jøden" til Dem. Jeg ønsker da at
vide hvormange Explr. De ialt har bekommet, ligesom det maa-
skee ogsaa var bedst at spørge efter i Norske Statssekretariat,
om der ikke ligger nogle Pakker efter. For de Resterende vil
jeg søge Leilighed. Jeg troer den lod sig oversætte paa Svensk,
og Ting af den Aand gjøre altid Nytte. Her har den virket, hvor-
paa jeg især fra Qvindekjønnet har Beviser. -- Fra den kolde
Fornufts Side vil jeg haabe Indstillingen fra vor overordentlige
Dialektiker og Stilist, Advokat Hjelm, vil bekjæmpe mangen For-
dom. Den ventes med det Første i Morgenbladet, og skal da
sendes Høistærede. En Præst jeg henvendte mig til, om at tage
Sagen fra den religiøse Side, har svigtet. Jeg skriver nu idag
til en anden, til Pastor Wexels, en streng orthodox, men an-
seet Mand.

Hilsen og Venskab fra Deres
Henr. Wergeland.

   P. S. Er Fredrika Bremer i eller nærved Stockholm?
   Opholder A. A. Afzelius sig der eller i Enköping for Tiden?
   End Ridderstad er han fremdeles Bogtrykker i Linköping?
d.V,b.1,s.324   TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE