HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL A. A. AFZELIUS
Grotten 1 April 42.
Ædle, broderlige Ven!
   Vedlagte vil lade Dig se ind i min Sjels Motiver til Jødefor-
slaget. Jeg haaber noget af denne Maade at argumentere paa.
Storthinget sidder nu og læser Poesier og det rører sig under
Kufterne og Uniformerne -- tænker jeg. -- Hesselberg traf jeg
paa, og da jeg ikke kunde undlade at bringe ham din Hilsen,
maatte jeg ogsaa omnævne Häfderne uanseet hvad jeg skrev Dig
til i mit korte Svar paa din venlige Sendelse. De øvrige Exem-
plarer ere saaledes distribuerede: Cand. theol. Fearnley, Lærer
for Middelstandsskolen, Cand. Bech og Student Moe, begge Histo-
riedyrkere og Amanuenser ved Rigsarkivet, Student Autenrieth,
en hidemigreret würtembergsk Student, der vil fæste Bo her, en
Bekjendt og Brevvexler med Uhland, Professor i Historien som
Du veed, Student i Mineralogien Tischendorff der færdes paa
Reiser imellem Landfolket, Student Roscher ligeledes Mineralog,
nok en Student og Rigsarkivet.

   Fortsættelse af Konstitutionshistorien skal jeg snart kunne sende.
Dette Arbeide bortkalder ogsaa nu

Din hengivne
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.314   TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE