HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Kristiania d. 25de Marts
[1842]
.

   Min forbindtligste Tak, Højstærede! for Deres kraftige Bistand
til at faa Poesisamlingen til Verden. Det er vel kun en Flanke-
bevægelse, men den er stilet lige i Fiendens Centrum: i Hjertet,
hvor jeg ret har Haab om at den skal virke. De skal ikke bie
længe efter Bladene, hvortil jeg nu igaar kan føje endnu et,
nemlig den Constitutionelle for igaar, hvori jeg har indrykket vor
berømte (i 1820 omtrent afdøde) Biskop Johan Nordal Bruns
enthusiastiske Dedication "Til Israel" af sit Heltedigt "Jonathan".
Paa Tirsdag kommer min extraktrige Oversættelse af Kommerce-
kollegiet med flere svenske Autoriteters fordeelagtige Betænk-
ning, hvoraf Dr. Levertin sendte mig Notarialafskrivt. Denne
sendes derpaa tilbage til Konstitutionskommiteen.

   1) Høiesteretsbetænkning er falden ud i Favør. To Medlemmer
have været af den Mening, at Grundloven forbød enhver Frem-
sættelse af Propositionen.

   Men nu Punktet No. 2. Og her maa handles!
   2) Storthingspræsidenten Hr. Sørensen har indhentet Konsul
Egidius Formening i Amsterdam, og den er i høi Maade ufor-
deelagtig. Jeg har hans Brev for mig hvilket punktviis skal be-
svares saa godt jeg kan, men jeg har taget indlagte Afskrift af
hans Bilag, hvori hans egentlige Argumenter indeholdes, da Brevet
selv kun indeholder hans personlige Mening, og jeg har taget
den for at forhøre mig hos Dem, om De hurtigst kan gjennem
en anseet Troesforvandt i Holland fra Autoritet (f. Ex. en anseet
Jurist eller selve Ministeriet eller Generalkonsulatet) faae Punk-
terne mere tilfredsstillende besvarede. I Mangel heraf, og fordi
det haster, kunde maaske en saadan Besvarelse erhverves i
d.V,b.1,s.313   Gothenborg. Fra Holland skulde man netop vente de bedste
"Betyg". Under disse Omstændigheder er det af Levertin Sendte
og min Bog "Indlæg" o. s. v. af Nytte.
   Men til Arbeid!
Deres agtelsesfulde
Henrik Wergeland.

   P. S. Kanske et eller to Ark af Poesierne medfølge dette Brev,
forat De kan see hvorledes de ere anlagte. Igaar fortalte en
Ven mig at have hørt at jeg arbeidede i denne Sag for Betaling
af Mosaiterne. Jeg svarede ham ved at vise ham min Gjældsbog.

   P. S Lad Hr. E. blive bekjendt for den han er. Han er ukri-
stelig og umenneskelig i sine Udtryk.

TIL A. A. AFZELIUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE