HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Kristiania, 10de Marts 1842.
   Nu, som De vil, højstærede Hrr. Warburg! Vil De ikke have
Takbevidnelsen i Gøtheborgsavisen, er det nødvendigt at De er-
holder den i Morgenbladet, hvor alene Direktionsskiftet i Asyl-
bestyrelsen har foraarsaget at den endnu ikke har staaet. Jeg
har skrevet til Stederne, hvor Sagen er omhandlet, og ved Lej-
lighed skal De ogsaa erholde det. I "den Constitutionelle" lod
jeg for nogle Dage siden indrykke Dr. Steinheims latinske Brev
til Provst Hertzberg med Oversættelse og nogle Indledningsord,
da Gubben var død omtrent som Brevet blev skrevet. I samme
Blad vil ogsaa Extract af den for Israeliterne fordeelagtige Be-
tænkning fra vedkommende Embeder og Magistrater i Stockholm,
Gøtheborg og Norrkøping, hvorpaa det svenske Kongebrev i 1838
grundedes, og som Hr. Mag. Levertin i St.holm var saa god at
sende mig, blive indrykket. Den blev ellers strax sendt til Kon-
stitutionskomitteen, hvor den vil gjøre Nytte. Qvæstionen er,
med Hensyn til sin Formalitet, bleven Højesteret forelagt, lige-
som der og vil blive indhentet Børscomitteernes Betænkninger,
hvilke sidste rimeligvis, især fra Bergen ville blive fordomsfulde.
Jeg kan ellers sige at jeg endnu ikke har stødt paa et eneste
Medlem af Storthinget, som ikke har været for, og jeg kan umu-
lig troe at Højesteret kan, med Hensyn til Formaliteten være af
den Mening at Qvæstionen hører til de Principer for Grundloven
der ikke "maa" forandres. Den staaer -- hvad der om faa Dage,
et Par Uger skal blive beviist i min da udkommende "Konstitu-
tionens Historie" -- kun som et Tillæg til et af dens Principer.
Men for ogsaa at understøtte Sagen fra Følelsens Side har jeg
forfattet i de sidste Dage en Samling af Poesier som under Titel
"Jøden" (en Krands af Blommer og Torne) indeholder lutter Mo-
tiver til Tolerance og Skildringer af Uretfærdigheder som det til-
sidesatte Folk lider fra norsk Side. Denne skulde da uddeles
til Storthinget og alle Vedkommende, Tidender etc. etc. hvortil
jeg maa have en underhaands Subskribtion. Men saaledes under-
haanden rækker den vel neppe til, især da den ogsaa skal og
bør blive smukt udstyret.

   Jeg vil naturligvis sende Dem, Højstærede, alligevel; men kan
De reise Liebhabere til endeel Exemplarer, saa behag at opgive
d.V,b.1,s.311   Antallet. Prisen har jeg tænkt 24 Skill. Jeg arbejder con amore,
og lover mig mange Proselyter for den gode Sag, af dette (Hjertet
bestormende) Middel.
   Ingen Lejlighed skal blive forsømt forat faae Bøgerne afsted.
Jeg takker for Deres Interesse for mine Bestræbelser for en Sag,
om hvis Retfærdighed jeg forbauses over at Mennesker kunne
tvivle. Fra Kjøbenhavn er der viist den ingen Opmærksomhed,
og Sagen er vel at Mosaiterne der er for meget Danske til at
turde hylde en Udvikling af den norske Frihed.

Deres med Høiagtelse
Henrik Wergeland.

TIL A. A. AFZELIUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE