HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JAKOB LEVERTIN
Grotten pr. Christiania 15 Febr. 1842.
Højstærede Hrr. Dr. Levertin.
   Idag d. 15de Febr. har jeg imodtaget Deres Ærede af 7de, og
Tak for det! Tak for Deres Godhed og for det brugbare Mate-
riale i de vedlagte Afskrivter, der indeholde -- som jeg har i
dette Nu skrevet til en for Sagen enthusiasteret Storthingsmand --
factiske, uigjendrivelige Argumenter. Documenterne skulle, naar
de retournere fra ham (Rector Holmboe fra Bergen, der i denne
Byes Avis stylo fragrante har expliceret sig) først benyttes extract-
viis i et Blad, og siden overleveres Konstitutionskommitteen.
Låtom oss hoppas! Ja virkelig -- jeg har nu Haab: Mange og
eminente Personligheder inden Repræsentationen ere derfor, fast
mange af dens Venner sige: "dennegang vel ikke, men dog en-
gang", og at der ymtes om en Modadresse fra de rigere Kjøbmænd
hersteds. Men De har Ret i, Højstærede, at Emancipationen, om
den skal skee, maa være fuldkommen. Ingen Helotklasse!

   Af Deres Menigheds Forstandere vil De erfare, at deres Re-
compense for 50 Explr. er bleven anvendt i et æsthetisk-vel-
gjørende Øjemed: til at forære Asylet her de 3 bedende Børn i
Gibs i Legemsstørrelse, hvis Originaler af Rauch staae i Waisen-
huset i Magdeburg samt til en mindre Christ-staty. Giverne og
Mosaiterne i Almindelighed bleve kjærligen erindrede i Talerne
ved Afsløringen, der gav Anledning til en liden Børnefest. Idag
sendte jeg Dr. Steinheim i Altona, som har bekostet Trykningen
af Skriftet "Indlæg i Jødesagen", som jeg maa troe De har læst,
Asylbestyrelsens Taksigelse. Men -- jeg maa ogsaa fortælle, at
Deres Troesbroder Hr. Warburg i Gothenburg har sendt samme
Asyl 45 Spd. for reqvirerede 32 Explr af bemeldte Skrivt. Han
vil blive offentligen takket derfor. -- En Poesi, "Jøden", har jeg
d.V,b.1,s.308   i Tanker at udgive til yderligere Bearbeidende af Opinionen, som
ellers mærkeligen har forbedret sig i dette Punkt. Jeg arbeider
som Strømmen baade over og under, som Draaben, der udhuler
Stenen, og belaver mig paa at blive gjennembanket ved en god
Leilighed om Sagen gaaer igjennem. "Vil Du dit Fædreland saa
ondt?" spørger man stundom. Jeg, som elsker det indtil Synd,
indtil næsten at elske det mere end Menneskeheden og Retfær-
digheden!?
Deres højagtelsesfulde
Henr. Wergeland.

TIL C. A. GULDBERG OG A. DZWONKOWSKI
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE