HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 5. Febr. 1842.
Herr Michael Warburg.
   Deres Indholdsrige af 1ste dennes, er modtaget igaar, Højst-
ærede Hr. Warburg, og et lykkeligt Tilfælde vil, at netop imorgen
afgaaer Hr. Schlyter og medtager maaske 10 Explr af de forlangte,
og saa godt betalte, 32 Expl., hvoraf jeg skal gjøre mig al Umage
for at faae de Resterende afsendte.

   Asyldirectionens Takbevidnelse vil komme i Morgenbladet lige-
som jeg for min Part, sender ved denne Leilighed 1 Expl af Bogen
og min Bevidnelse af Modtagelsen af de 45 Spec. til Handels-
og Sjøfartstidningen.

   Jeg tør fremdeles paastaa, at Opinionen forbedrer sig, navnlig
synes jeg at mærke det hos Storthingsrepræsentanterne. Slaget
vil idetmindste blive haardt, ja jeg kan ikke nægte mig selv
(ved), at jeg har Haab om at den vil gaae. Det troede jeg ikke
for nogle Maaneder siden. Dr. Steinheim i Altona har under
15 Sept. sendt Provst Hertzberg, den ottiaarige, saa folkekjære
Gubbe, der talte de fortrykte Israeliters Sag, et latinsk Brev
gjennem mig, som jeg vil lade offentliggjøre med Oversættelse
ved Siden af. Jeg har ogsaa en Poesi liggende, som til passende
Tid skal vise sig for at holde Sagen i Aande. Det var ellers
karakteristisk, at da mit Skrivt i Høst sendtes om til Asylets
Venner, hvis Navne vare tegnede paa en Liste, var det netop
de anseligste Kjøbmænd (f. Ex. Heftye, Meyer, Th. Olsen, Du-
borgh) som skrev paa med Streg under "skal ikke have denne
Bog". Der ymtes endog om, at Heftye skal arbeide paa at faae
en Modadresse istand, ja endog have forsøgt paa at faae Sørens-
sen til at falde fra. Morgenbladet har, ligesom ogsaa den Con-
stitutionelle iagttaget en dyb Taushed -- maaskee som jeg troer,
d.V,b.1,s.307   fordi jeg staaer personlig paa en fiendtlig Fod med Redactionerne,
der dog ynde Sagen, men forsvaret har den været i 2, angrebet
i 1 af Landets andre Aviser. Lader os haabe!
Deres med Høiagtelse forbundne
Henr. Wergeland.

TIL JAKOB LEVERTIN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE