HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
7/4 41.
S. T.
Hr. Fuldm. Adolf Stabell
Rev.dept.
   Dersom jeg, med alle mine Skrøbeligheder (og derimellem Hid-
sighed) uden hvilke jeg dog maaskee ikke var den jeg er, ikke
vidste, at jeg er en god Normand, god Poet, og god praktisk
Kristen (om end skrøbelig i Troen) vilde jeg ikke være bleven
saa opbragt, at yttre mig om Deres Karakteer i saa alminde-
lige Udtryk, mens jeg kun mener at De har handlet sneverhjertet
mod mig. Da jeg har troet, vi delte Anskuelser og at det var
Snak at De besnakkede mig paa min Bag allerede længe før
dette Uveir brød løs, tog jeg mig Deres Destruction af mit Re-
nommé langt mer nær end f. Ex. det Dunciadetræk igaar, da et
Brev, undertegnet U. Motzfeldt, P. Munch, Ebbell, Birch-Reichen-
vald og C. Morgenstjerne melder mig at jeg er uværdig til at
være Medlem af Athenæet, hvor jeg havde meldt mig ind. Sligt
vil blive fortalt efter min Død med Latter og Harme, og Mbldts
Historier med mig kanske ogsaa.

   Imidlertid kan adskilligt repareres af dette Forhold, der giver
de Onde saamegen Glæde; og derfor foreslaaer jeg en Samtale
betræffende Sagen baade in Generali et in Speciali betræffende
Udtrykkene i Ch.sandsposten. Vil De saaledes sætte Tid og Sted
imorgen Ford. eller i Efterdg. Jeg boer nu paa Slotspladsen i
Roshauws lille Huus og er altid hjemme naar jeg ikke er i Ar-
kivet. --
Henr. Wergeland.

   NB. Jeg vil behandles ærligt. Beskuf mig ikke!
d.V,b.1,s.292      PS. Da jeg ved Bgd. har taget sig nær (han har yttret det for
mig) Lumpenheden i Ch.sandsposten ønskes min lille, kun altfor
lidet udtømmende Protest mod hin Skamflik optagen. --

TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE