HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
6 April 41.
   Jeg ønsker ikke Deres Undergang, Hr. Stabell, men tvertom
at forhindre samme, hvorom Brevet til Mad. Hviid, skreven samme
Dag, men før Deres sidste Remisse af Poesien lod mig skrive
Indrykkelsen i Chrsandsposten, bør overtyde Dem. Jeg veed
hvad jeg har hørt, og forbauses ved at De vil gjøre disse Ud-
tryk til Fantasifostre. Dreven til Selvforsvar vil jeg blive nødt
til at lade et Par andre quæstionere indtil Factum constateres
efterat have fremlagt det Brev, som motiverede min Skrivelse
til Mad. Hviid. Under Eed maa Schulzes Erindring vækkes, da
vi senere have været enige i Udtrykkene, omendskjøndt han
allersidste Gang, jeg talte med ham, sagde han ikke erindrede
dem bestemt. Men Gud bevare os fra at det skulde komme
d.V,b.1,s.291   saavidt. I Harme over den Behandling De lod mig lide, har jeg
fortalt et Par Bekjendte, at jeg havde tilskrevet Dem "at jeg
behandledes værre, end om jeg skulde have denuncieret Dem
for utilladelige Udtryk". Saaledes er det da kommet ud; men
vil døe som andet Mundsveir, dersom De blot ikke begaaer en
Daarskab, som vil bringe den af Dem saa ubetimeligen alle-
gerede §22 før i Anvendelse mod Dem end mod
Henr. Wergeland.

TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE