HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL AUGUST GULDBERG
27 Marts 41.
S. T.
Herr Boghandler Guldberg.
   Saafremt den med mageløs og utilladelig Impertinence paa-
heftede Anmærkning ikke tages væk strax ved at kassere Om-
slaget, hvorom jeg idag maa underrettes, uanseet at mine Aver-
tissementer derom maaskee allerede har viist sig i nogle Blade,
d.V,b.1,s.288   vil jeg tage Forholdsregler til at afsondre dette Hefte som et
Værket uvedkommende Caput mortuum, idet jeg vil underrette
Publikum om at jeg ikke vedkjender mig samme, men vil be-
gynde Værket med Rigsforsamlingens Historie, der i et Tillægs-
hefte vil blive forsynet med Indledning:
   Behold saa et Arbeide, hvori man selv vil være Forfatter. Det
skal kun tjene mig som Materiale til et nyt.

Henr. Wergeland.

TIL JOHAN LUDVIG HEIBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE