HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Kristiania 29 Juni 1840.
Til
den Kongelige norske Regjerings Departement
for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
   Idet Undertegnede har tænkt sig det muligt, at de Grunde,
som maatte have bestemt det kongelige Kirkedepartement til at
forbigaae mig ved Ansøgninger om Sognekald for Medsuppli-
kanter af idetmindste ringere Examensqvaliteter, ikke ville have
samme Vægt ved en underdanigst Ansøgning om et residerende Ka-
pellani: giver Undertegnede sig den Frihed at anbefale hoslagte
underdanigste Ansøgning om Grans residerende Kapellani, med
Anmodning om at den i Foraaret d. A. indleverede om Røgens
Sognekald, hvori de Adkomster, Undertegnede har kunnet op-
stille for sin Ansættelse, udførligst ere fremsatte, maa blive
samme bilagt.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL FREDRIKA BREMER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE