HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KONGEN
Kristiania 29 Juni 1840.
Henrik Arnold Wergeland,
Kandidat i Theologien an-
søger Hans Majestæt Kon-
gen om naadigst at maatte
vorde udnævnt til reside-
rende Kapellan til Grans
Præstegjeld under Agers-
huus Bispedømme.
   I Grans residerende Kapellani er et Em-
bede ledigt, hvori Undertegnede, ligesom
forhen antydet i underdanigst Ansøgning
om Røgen Sognekald, vil kunne fortsætte
den virksomhet for By- og Landalmues
Oplysning, der har været saa heldig at
vinde Deres Majestæts naadigste Opmærk-
somhed og Understøttelse.

   Til de i bemeldte Ansøgning anførte Grunde for min Ansæt-
telse i geistligt Kald, ligesom og til Hs Høiærværdighed Biskop-
pens afgivne Erklæring i Anledning af foregaaende i dette Aar
indleverede underdanigste Ansøgninger, men fremfor alt til Deres
d.V,b.1,s.270   Majestæts faderlige Naade, hvorpaa jeg daglig taknemmeligen
modtager Beviser, er det jeg da henholder mig, idet jeg herved
underdanigst ansøger Deres Majestæt om naadigst at maatte
vorde udnævnt til residerende Kapellani i Grans Præstegjeld
under Agershuus Bispedømme.
Underdanigst
Henrik Arnold Wergeland,
Kandidat i Theologien, Amanuensis ved Universitetsbibliotheket.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE