HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CHR. AUG. THORNE
Xnia 17 Juni 40.
Højstærede Hr. Thorne!
   De vil af Bladene have seet, at jeg agter som Prøve paa Pres-
sens Fuldkommenhed hos B' at udgive et Par Digte, "Spaniolen",
med Musik af Langballe, og "Blomsterstykket", hver ikke over
40 Skill., inden Bogtrykkerfesten 29de. Men jeg maa drive op
Subscribenter; paa anden Maade maa Alt hvad der hører Skjøn-
literaturen til døe. Og med Boghandlersubscription gaaer det saa
slet, at Private maa til. Kan De gjøre noget ved en underhaands
Subscription, er jeg Dem forbunden.

   Taler De med Postmesteren, saa hils ham med Anmodning om
mit Mscpt tilbage.

Deres
Henr. Wergeland.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE