HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KONGEN
Kristiania 15 Apri1 1840.
Henrik Arnold Wergeland,
Cand. theol. ansøger un-
derdanigst Hans Majestæt
Kongen om naadigst at
maatte vorde beskikket til
Sognepræst i Nedre Qvin-
nesdals Præstegjeld i Kri-
stianssands Bispedømme.
   Imellem de flere mindre, omtrent æqvi-
valente geistlige Embeder, som for Tiden
ere ledige, er ogsaa Nedre Qvinnesdal i
Kristianssands Stift. Ogsaa Indrømmelsen
af dette Kald, saafremt Undertegnede ikke
maatte være des heldigere med en af om
Røgen, Hafslo og Urskoug indleverede
underdanigste Ansøgninger, vilde være en Naade, der opfordrede
til al den nyttige Virksomhed for de Egne, Evne og den bedste
Vilje maatte kunne yde.

   I Henhold derfor til de Anbefalingsgrunde, der ere fremsatte
og med Bilag legitimerede i førstnævnte af disse Ansøgninger, er
det Undertegnede vover lige underdanigst at ansøge Deres Maje-
stæt om naadigst at maatte vorde udnævnt til Sognepræst i Nedre
Qvinnesdals Præstegjeld i Kristianssands Stift.

Underdanigst
Henrik Arnold Wergeland,
Candidatus theologiæ.

TIL FREDRIKA BREMER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE