HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KONGEN
Kristiania 14 April 1840.
Henrik Arnold Wergeland,
Candidatus theologiæ, an-
søger underdanigst Hans
Majestæt Kongen om naa-
digst at maatte vorde be-
skikket til Sognepræst i
Urskoug Præstegjeld i
Agershuus Bispedømme.
   Saafremt det ikke maatte behage Deres
Majestæt naadigst at bevilge en af de
tvende underdanigste Ansøgninger, Un-
dertegnede har indleveret, nemlig princi-
paliter om Røgens Præstekald i Agershuus
og dernæst om Hafslo i Bergens Stift, an-
søger Undertegnede, i Henhold til de i
samme Ansøgninger udviklede Adkomster og de dem hoslagte
Legitimationer, hvortil her føjes vedlagt en Attest fra Universi-
tetssekretariatet, der godtgjør, at Døbeattest ved samme har
været fremlagt, herved lige underdanigst om naadigst at maatte
vorde udnævnt til Sognepræst til det, omtrent med fornævnte til
lige eller noget ringere Indtægter anslaaede, Urskoug Sognekald
i Agershuus Stift.

   Maatte Deres Majestæt i Naade ogsaa finde en Anbefaling i
denne min Higen efter at komme i geistlig Virksomhed paa Lan-
det, hvorunder der visselig ligger ædlere Motiver end de blotte
økonomiske! Efter Formandens Erfaring skal der heller ikke for
d.V,b.1,s.265   disse være synderlige Udsigter i det Kald, som her underdanigst
ansøges om, for dog engang, før mine bedste Aar hengaae i en
adsplittet Virksomhed, at kunne blive Fædrelandet nyttig i den
Retning, jeg har uddannet mig i.
Underdanigst
Henrik Arnold Wergeland,
Candidatus theologiæ.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE