HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL FINANSDEPARTEMENTET
Kristiania 6 April 1840.
Til
Finanzdepartementet.
   Som yderligere Bilag til den underdanigste Ansøgning om
Portofrihed for Bladet "For Arbeidsklassen", om samme endnu
skulde ventilere under Afgjørelse, giver Undertegnede sig den
Frihed at oversende det senest udkomne Nummer, et Extrablad,
hensigtende til Betleriets Afskaffelse, hvoraf 2000 Explr. ere ud-
delte her i Staden med Forstæder og Omegn, og 500 Explr. be-
stemte til Salg. Det næstudkommende Nr. vil indeholde en Af-
handling om letsindige Ægteskaber imellem Folk, der ikke kunne
sørge for sig selv, af Prof. theol. Keyser. Hvilket formeentlig kan
tjene til Veiledning under Bedømmelsen af hvorvidt Bladet for-
følger sin Tendenz.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE