HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
Kristiania 28 Februar 1840.
Til
Collegium academicum.
   Da jeg har isinde at ansøge geistligt Embede, og sal. Professor
Hersleb i hoslagte Skrivelse antyder, at Collegiet, naar en direkte
d.V,b.1,s.255   Henvendelse til dette skede, ikke vilde være utilbøjeligt til at
erklære sig om Udtrykket i mit testimonium publicum "spreta
juvenili levitate", der altid naar jeg har søgt igjennem Departe-
mentet har viist sig at hvile som en Forbandelse paa mig, holder
jeg det for fornødent, herved at anholde hos det høje Collegium
om en yderligere Erklæring over dette Udtryk. Til Veiledning
i saa Henseende hoslægges foruden ovennævnte Skrivelse, Over-
bibliothekarens, paa Herr Underbibliothekarens, for Tiden en
anden Ansøgning bilagte, grundede Attest, der stemmer overens
med dem, han forhen har havt den Godhed at meddele, samt
Attester fra de medecinske Professorer og fra de Sognepræster,
jeg har tilbragt mit Liv under siden testimonium publicum afgaves.
   Da dette tilligemed mine øvrige academiske Vidnesbyrd (ogsaa
en hoslagt Døbeattest) er forkommet under viderværdige Suppli-
cationer og lang Henliggen inden Departementet, er det rigtignok
ogsaa mit ærbødige Ønske, at erholde et nyt testimonium publi-
cum og nye Afskrivter af mine samtlige Examenskarakterer, for-
synede med Datumsangivelser; men jeg veed ikke om jeg tør
uleilige med en saadan Anmodning, især da jeg nødes til at ud-
bede mig Collegiets Bestemmelse og de hoslagte Papirer igjen-
indhændigede inden faae Dage, da Ansøgningstiden er nær sit
Udløb.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE