HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL FINANSDEPARTEMENTET
Kristiania 14 Februar 1840.
Til
den kongelige norske Regjerings
Finans- Handels- og Told-Departement.
   I den Skynding, hvormed Undertegnedes underdanigste Ansøg-
ning om Rigsarchivarembedet under Gaarsdato affærdigedes, for
om muligt ikke ganske at komme forsilde bilagdes ikke Examens-
lister og Døbeattester. Ifølge disse, som oftere ere blevne Re-
gjeringen meddelte ifølge med Ansøgninger, er jeg født i Kristian-
sand 17de Juni 1808 af Forældrene daværende res. Kapellan N.
Wergeland og Alethe Dorothea fød Thaulow, vaccineret samme-
steds af Stadsfysikus Petersen og døbt af Pastor Engelhart; i
1825 demitteret fra Kristiania Skole med Karakteren laudabilis,
tog filosofisk Examen
[i]
1827 med haud illaud. og i Mai 1829
theologisk Embedsexamen med samme anden Karakteer ligesom
i Juni 1833 den praktiske Prøve med laudabilis for den kateke-
tiske og laudab. imprimis ob specimen scriptum for den homi-
letiske Deel deraf. I Aarene fra 1829 til 1834 om Høsten ud-
dannede jeg mig i forskjellige geistlige Forretninger under min
Faders Veiledning, hvorefter jeg studerede Medecin ved Univer-
sitetet indtil min Ansættelse ved Universitetsbibliotheket berøvede
mig Tid dertil.

   Saafremt disse Oplysninger skulde være nødvendige, bedes de
Ansøgningen hoslagte.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.253   TIL LARS RASCH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE